ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.จักรี บุญละคร ได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสาร : Journal of the European Ceramic Society

: 5 เดือนที่แล้ว

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ขอแสดงความยินดีกับ

อาจารย์ ดร.จักรี บุญละคร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน

ได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสาร : Journal of the European Ceramic Society

Accepted : 9th June 2022 

Impact Factor : 5.302

ชื่อเรื่อง : Dielectric Properties with High Dielectric Permittivity and Low Loss Tangent and Nonlinear Electrical Response of Sol-Gel Synthesized Na1/2Sm1/2Cu3Ti4O12 Perovskite Ceramic

 

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002