คณะวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนรู้ Active Learning บนฐานนวัตกรรมและยกระดับคุณภาพ การจัดการเรียนการสอน"

: 1 ปีที่แล้ว

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

📌  "การจัดการเรียนรู้ Active Learning  บนฐานนวัตกรรมและยกระดับคุณภาพ

การจัดการเรียนการสอน"

👉 วันพฤหัสดีที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30-16.30 .  

SC1346 คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง 

วิทยากรจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

วิทยากร 

🟢 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ ปานรัตน์

Senior fellow (UK PSF)

สามัตถิยาจารย์ (PSU TPSF) 

ผู้ช่วยวิทยากร 

🟢 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมฤกษ์ อิงสันเทียะ

Senior fellow (UK PSF)

สามัตถิยาจารย์ (PSU TPSF) 

🟢 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นราธิป จินดาพิทักษ์

วิชชาจารย์ (PSU TPSF)

 

✍🏻ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ภายในวันที่ 27 มิ.. 65

https://forms.gle/15cXXmQkENN5PxS56

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การจัดการเรียนรู้ Active Learning บนฐานนวัตกรรมและยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

วันพฤหัสดีที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30-16.30 .  

SC1346 คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง 

___________________________

วิทยากรจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ ปานรัตน์

Senior fellow (UK PSF) สามัตถิยาจารย์ (PSU TPSF)

ผู้ช่วยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมฤกษ์ อิงสันเทียะ

Senior fellow (UK PSF)

ผู้ช่วยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นราธิป จินดาพิทักษ์

วิชชาจารย์ (PSU TPSF)

 

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน

09.00-09.15 .  พิธีเปิด และกล่าวนำนโยบายการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์ 

                          โดย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

09.15-10.15 . การจัดการเรียนการสอนด้วย Active Learning 

                          - นวัตกรรมวิธีการ การออกแบบ และการสร้างกระบวนการจัดการเรียนการสอน

                          - นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนการสอน

                          - นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคต่างๆ

10.15-10.30 . พักรับประทานอาหารว่าง

10.30-11.30 . การจัดการเรียนการสอนด้วย Active Learning  (ต่อ)

                          - นวัตกรรมวิธีการ การออกแบบ และการสร้างกระบวนการจัดการเรียนการสอน

                          - นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนการสอน

                          - นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคต่าง ๆ

11.30-12.00 น. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และซักถาม

12.00-13.00 . พักรับประทานอาหารเที่ยง

13.00-14.00 . การเตรียมตัวเพื่อการเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอน

                           -  Thailand Professional Standards Framework (Thailand PSF)

                           -  UK Professional Standards Framework (UK-PSF)

14.00-15.00 . กิจกรรมกลุ่มย่อย การสร้างกระบวนการจัดการเรียนการสอน ด้วย Active Learning

15.00-15.15 . พักรับประทานอาหารว่าง

15.15-16.00 . กิจกรรมกลุ่มย่อย การสร้างกระบวนการจัดการเรียนการสอน ด้วย Active Learning  (ต่อ)

16.00-16.30 . กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปสาระ

16.30 .           สิ้นสุดการจัดกิจกรรม

**กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

 









เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002