คณะวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง ที่ได้รับการพิจารณาเป็น “ศิษย์เก่าดีเด่นคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2565"

: 4 วันที่แล้ว

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม

ได้รับการพิจารณาเป็น

ศิษย์เก่าดีเด่นคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2565”

จาก สมาคมศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

#Scitsu

#เรียนวิทย์ใกล้ชิดธรรมชาติ

#คณะวิทยาศาสตร์

#มหาวิทยาลัยทักษิณ

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002