คณะวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ สังข์วิสุทธิ์ ได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสาร Mathematics Magazine

: 3 เดือนที่แล้ว

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ สังข์วิสุทธิ์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสาร: Mathematics Magazine

Accepted: June 2022

SCOPUS Q4

ชื่อเรื่อง: The Group of Primitive Pythagorean Triples and Perplex Numbers

 

 

#Scitsu

#เรียนวิทย์ใกล้ชิดธรรมชาติ

#คณะวิทยาศาสตร์

#มหาวิทยาลัยทักษิณ

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002