คณะวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.จันทวรรณ น้อยศรี ได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสาร AIP Conference Proceedings

: 5 เดือนที่แล้ว

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ขอแสดงความยินดีกับ

อาจารย์ ดร.จันทวรรณ น้อยศรี

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสาร

AIP Conference Proceedings

Accepted: 23th June 2022

SCOPUS

ชื่อเรื่อง “Hybrid Algorithm to Bisection Method and False Position Method ”

 

#Scitsu

#เรียนวิทย์ใกล้ชิดธรรมชาติ

#คณะวิทยาศาสตร์

#มหาวิทยาลัยทักษิณ

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002