ขอเชิญเข้าร่วมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

: 4 เดือนที่แล้ว

คณะวิทยาศาสตร์ จะมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น – 16.30 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting และ ณ ห้องประชุม SC1218 วิทยาเขตพัทลุง/ห้องประชุม SC216 วิทยาเขตสงขลา จึงขอเชิญบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่านเข้าร่วมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์บุคลากรตอบรับการเข้าร่วมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่าน Link: https://forms.gle/5CkWZcxr1E1DQJKZ9 ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดกำหนดการดังนี้

เขียนโดย ปิยลักษณ์ หนูดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2500