แนะนำบทความวิจัย

: 2 ปีที่แล้ว

รองศาสตราจารย์ ดร.จอมภพ แววศักดิ์
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ตีพิมพ์บทความวิจัยเรื่อง...

✅ “Assessment of Hybrid, Firm Renewable Energy-Based Power Plants: Application in the Southernmost Region of Thailand”

📍 ในวารสารวิชาการ Renewable and Sustainable Energy Reviews ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISI Web of Science และ SCOPUS Quartile 1 ที่มี Impact Factor 12.110

โดยเนื้อหาในบทความเป็นการประเมินศักยภาพกำลังการผลิตติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแบบผสมผสานที่มีความมั่นคงต่อระบบไฟฟ้าซึ่งอาศัยระบบเก็บสะสมพลังงานแบบแบตเตอรี่ในรูปแบบของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้และสี่อำเภอของจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับการสนับสนุนราคารับซื้อไฟฟ้าแบบพรีเมี่ยม บนพื้นฐานของระเบียบวิธีวิจัยสมัยใหม่ที่ประกอบด้วยการพัฒนาฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ความละเอียดสูงของพลังงานลม แสงอาทิตย์และชีวมวล จากแบบจำลองบรรยากาศร่วมกับแบบจำลองการไหลของลมแบบพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ ฐานข้อมูล Solar GIS และเทคนิคการรับรู้ระยะไกลจากภาพถ่ายดาวเทียม Landsat-8 ร่วมกับฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ต่างๆ ที่สำคัญและเกี่ยวข้องในการพัฒนาโรงไฟฟ้า เพื่อเป็นข้อมูลนำเข้าให้กับการคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแบบผสมผสานร่วมกับระบบเก็บสะสมพลังงานผ่านกระบวนการแบบลำดับขั้นเชิงวิเคราะห์ด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ จากรูปแบบโรงไฟฟ้าแบบผสมผสานพลังงานหมุนเวียนดังกล่าวจำนวน 14 รูปแบบ และการคัดเลือกโดยอาศัยต้นทุนการผลิตไฟฟ้าต่อหน่วยปรับเฉลี่ยผ่านวิธีพื้นผิวตอบสนอง

ดาวโหลดบทความวิจัยได้ที่..
👉🏼 https://drive.google.com/.../1yjyDbFVpBMmzKItwDXT.../view...

#คณะวิทยาศาสตร์TSU
เขียนโดย ปิยลักษณ์ หนูดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2500