แนะนำบทความวิจัย
อ่าน : 28

: 2 ปีที่แล้ว

📚 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 🎉

แนะนําบทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
โดยนักวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

หัวข้อ:
Enhancement of Thermophilic Biogas Production from Palm Oil Mill Effluent by pH Adjustment and Effluent Recycling

โดย
☘️ อภิญญา สิงห์ฆาฬะ, ชลธิชา มามิมิน, อลิศรา เรืองแสง และ สมพงศ์โอทอง


แหล่งอ้างอิง

📝 Singkhala, A.; Mamimin, C.; Reungsang, A. & O-Thong, S. Enhancement of Thermophilic
Biogas Production from Palm Oil Mill Effluent by pH Adjustment and Effluent Recycling.
Processes 2021, 9, 878.
📝 https://doi.org/10.3390/pr9050878

#SciTSU
#SciConnect
   
เขียนโดย ปิยลักษณ์ หนูดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2500