คำร้องขอเปิดรายวิชา ปิดรายวิชา เปิดกลุ่มเพิ่มเติม แบบฟอร์มขอสอบนอกตาราง แบบฟอร์มขอยกเลิกการสอบตามตาราง แบบฟอร์ม SCI TSU (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566) แบบฟอร์มชี้แจงรายวิชาที่มีผู้เรียนมากกว่า 15 คน และได้ค่าระดับขั้น A ทุกคน แบบฟอร์มประกันข้อสอบ แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง-มอบหมายกรรมการคุมสอบ คำร้องเปลี่ยนแปลงวันเวลาเรียน ห้องเรียน ผู้สอน คำร้องขอตรวจสอบและแก้ไขคะแนน ระดับขั้น คำร้องขยายจำนวนผู้เรียน แบบฟอร์มแก้ I เป็นระดับขั้น คำร้องขอเปลี่ยนแปลงผู้สอนหลังสิ้นสุดการลงทะเบียน คำร้องขอเปลี่ยนแปลงตารางสอบปลายภาค คำร้องทั่วไป แบบฟอร์มเบิกจ่ายค่าสอน ภาคฤดูร้อน แบบฟอร์มการให้สัญลักษณ์ I แบบฟอร์มการชี้แจงการให้สัญลักษณ์ F แบบฟอร์มขออนุญาตส่งระดับขั้นล่าช้า แบบฟอร์มชี้แจงรายวิชาที่นิสิตมีคะแนนเก็บ (Quiz) เท่ากันทุกคน


เมนูหน้าย่อย

คำร้องขอเปิดรายวิชา ปิดรายวิชา เปิดกลุ่มเพิ่มเติม แบบฟอร์มขอสอบนอกตาราง แบบฟอร์มขอยกเลิกการสอบตามตาราง แบบฟอร์ม SCI TSU (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566) แบบฟอร์มชี้แจงรายวิชาที่มีผู้เรียนมากกว่า 15 คน และได้ค่าระดับขั้น A ทุกคน แบบฟอร์มประกันข้อสอบ แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง-มอบหมายกรรมการคุมสอบ คำร้องเปลี่ยนแปลงวันเวลาเรียน ห้องเรียน ผู้สอน คำร้องขอตรวจสอบและแก้ไขคะแนน ระดับขั้น คำร้องขยายจำนวนผู้เรียน แบบฟอร์มแก้ I เป็นระดับขั้น คำร้องขอเปลี่ยนแปลงผู้สอนหลังสิ้นสุดการลงทะเบียน คำร้องขอเปลี่ยนแปลงตารางสอบปลายภาค คำร้องทั่วไป แบบฟอร์มเบิกจ่ายค่าสอน ภาคฤดูร้อน แบบฟอร์มการให้สัญลักษณ์ I แบบฟอร์มการชี้แจงการให้สัญลักษณ์ F แบบฟอร์มขออนุญาตส่งระดับขั้นล่าช้า แบบฟอร์มชี้แจงรายวิชาที่นิสิตมีคะแนนเก็บ (Quiz) เท่ากันทุกคน