MOUความร่วมมือกับชุมชน

มหาวิทยาลัยทักษิณ (คณะวิทยาศาสตร์)
โดย รศ.ดร.สมัคร แก้วสุกแสง ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผศ.ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐานพัทลุง
ลงนามในบันทึกข้อตกลงความมือทางวิชาการ (MOU) กับเทศบาลเมืองพัทลุง
-------------------------------------------------------------------
โดย นายวาทิต ไพศาลศิลป์ นายกเทศมนตรีเมืองพัทลุง
นางจุรินทร์ ขำผุด รองปลัดเทศบาลเมืองพัทลุง
เพื่อสนับสนุนงานด้านบริการวิชาการและการวิจัยเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ และพัฒนาศักยภาพนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
-------------------------------------------------------------------------
จัดขึ้น ณ ห้องประชุมศรีมาลา อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง