MOUความร่วมมือกับชุมชน

มหาวิทยาลัยทักษิณ (คณะวิทยาศาสตร์)
โดย รศ.ดร.สมัคร แก้วสุกแสง ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผศ.ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐานพัทลุง
ลงนามในบันทึกข้อตกลงความมือทางวิชาการ (MOU) กับเทศบาลเมืองพัทลุง
-------------------------------------------------------------------
โดย นายวาทิต ไพศาลศิลป์ นายกเทศมนตรีเมืองพัทลุง
นางจุรินทร์ ขำผุด รองปลัดเทศบาลเมืองพัทลุง
เพื่อสนับสนุนงานด้านบริการวิชาการและการวิจัยเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ และพัฒนาศักยภาพนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
-------------------------------------------------------------------------
จัดขึ้น ณ ห้องประชุมศรีมาลา อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
 
https://170.187.225.108/
https://139.162.29.153/
https://139.177.185.150/
DANASLOT
https://146.190.83.55/
https://167.71.198.75/
https://139.59.116.144/
https://178.128.91.217/
https://178.128.112.167/
https://165.22.62.117/
slot gacor
slot deposit pulsa
rtp live
situs slot