นางสาวอัจฉรา  ขุนลึก

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงาน 

 

นางสาวญาดา   อินทรสุวรรณ

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงาน 

           

 • งานค่ายบริการวิชาการสำหรับสถานศึกษา 
 •  โครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)
 • โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค  
 • งานจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น สำหรับบุคคลภายนอก และงานจัดหารายได้ 
 • โครงการ TSU GLOBE
 • งานบริการวิชาการเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (Faculty to Tambon)
 • งานจัดทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกภายในประเทศ (MOU/MOA)
 • ศูนย์การเรียนรู้ SCI ACL : Science Art Culture and Local Wisdom 
 • งานความร่วมมือโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กลุ่มภาคใต้ 
 • โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (คณะวิทยาศาสตร์เป็นเจ้าภาพ)   
 • งานสนับสนุนผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ที่ปรึกษา งานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับสถานศึกษา หรือ หน่วยงานภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ
 • งานพัสดุ จัดหา จัดจ้างวัสดุ เช่า-จ้างเหมาบริการเพื่อการบริการวิชาการและจัดหารายได้ 

 

 

                                                                                                     

   นางสาวภัทรานิษฐ์  แอโสะ

     ตำแหน่ง  นักวิชาชีพ                                                                                                                                                  

 
 • งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำในห้องปฏิบัติการ 
 
 • งานบริการวิชาการและจัดหารายได้   
 

https://170.187.225.108/
https://139.162.29.153/
https://139.177.185.150/
DANASLOT
https://146.190.83.55/
https://167.71.198.75/
https://139.59.116.144/
https://178.128.91.217/
https://178.128.112.167/
https://165.22.62.117/
slot gacor
slot deposit pulsa
rtp live
situs slot