นางนันท์นิชา คงมณี

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงาน 

 

นางสาวญาดา   อินทรสุวรรณ

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงาน 

           

 • งานบริการวิชาการสำหรับสถานศึกษา (รูปแบบค่ายระยะสั้น)
 •  โครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)
 • โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค  
 • งานจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น สำหรับบุคคลภายนอก และงานจัดหารายได้ 
 • โครงการ GLOBE TSU 
 • งานบริการวิชาการเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (Faculty to Tambon)
 • งานสนับสนุนผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา ทางด้านวิทยาศาสตร์และดิจิทัล สำหรับสถานศึกษา 
 • ศูนย์การเรียนรู้ SCI ACL : Science Art Culture and Local Wisdom 
 • งานสนับสนุนด้านการจัดหารายได้ภายในคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล 
 • โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (คณะวิทยาศาสตร์เป็นเจ้าภาพ)   
 • งานกลยุทธ์ด้านบริการวิชาการและจัดหารายได้ 
 • งานพัสดุ จัดหา จัดจ้างวัสดุ เช่า-จ้างเหมาบริการเพื่อการบริการวิชาการและจัดหารายได้ 

 

 

                                                                                                     

                              นางสาวภัทรานิษฐ์  แอโสะ

                                  ตำแหน่ง  นักวิชาชีพ                                                                                                                                                  

 
 • งานมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 
 • งานวิเคราะห์ ทดสอบประจำห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 
 • งานให้บริการเครื่องมือ และ/หรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 
 • งานสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์
 • งานสนับสนุนโครงการบริการวิชาการและการประกอบการ