กลุ่มงานบริการวิชาการและจัดหารายได้

บุคลากร


นางสาวอัจฉรา  ขุนลึก

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงาน 

 

นางสาวญาดา   อินทรสุวรรณ

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงาน 

           

 • งานค่ายบริการวิชาการสำหรับสถานศึกษา 
 •  โครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)
 • โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค  
 • งานจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น สำหรับบุคคลภายนอก และงานจัดหารายได้ 
 • โครงการ TSU GLOBE
 • งานบริการวิชาการเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (Faculty to Tambon)
 • งานจัดทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกภายในประเทศ (MOU/MOA)
 • ศูนย์การเรียนรู้ SCI ACL : Science Art Culture and Local Wisdom 
 • งานความร่วมมือโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กลุ่มภาคใต้ 
 • โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (คณะวิทยาศาสตร์เป็นเจ้าภาพ)   
 • งานสนับสนุนผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ที่ปรึกษา งานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับสถานศึกษา หรือ หน่วยงานภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ
 • งานพัสดุ จัดหา จัดจ้างวัสดุ เช่า-จ้างเหมาบริการเพื่อการบริการวิชาการและจัดหารายได้