คณะวิทยาศาสตร์ ผนึกกำลัง 9 สถานศึกษา จ.กระบี่ สร้างความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจัย และพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ และเข้าศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์

: 6 เดือนที่แล้ว

คณะวิทยาศาสตร์ ผนึกกำลัง 9 สถานศึกษา จ.กระบี่

สร้างความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจัย

และพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ และเข้าศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์

 

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 8.30 - 14.00 น. ณ 

ห้องประชุมทานตะวัน SC1218 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 (SC1)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

 

คณะวิทยาศาสตร์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การบริการวิชาการและการเข้าศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจัย

และพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ และเข้าศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์

ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดย ผศ.ดร.นพมาศ ปักเข็ม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ร่วมต้อนรับผ่านระบบออนไลน์ และ อ.อาจารี นาโค รองคณบดีฝ่ายวิชาการและดิจิทัลองค์กร

รศ.ดร.ศรชัย อินทะไชย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

อ.ดร.อัคนี ผิวหอม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต สื่อสารองค์กรและกิจการสัมพันธ์

ร่วมต้อนรับ 9 โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จ.กระบี่ ได้แก่

1.เทศบาลเมืองกระบี่และโรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)

2.โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ

3.โรงเรียนเมืองกระบี่

4.โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์

5.โรงเรียนพนมเบญจา

6.โรงเรียนเหนือคลองประชาบํารุง

7.โรงเรียนอํามาตย์พานิชนุกูล

8.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่

9.โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์

แต่ละโรงเรียนมีผู้บริหาร ครู และพยานร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในคร้งนี้ด้วย

 

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ มีความประสงค์เพื่อสร้างเครือข่าย

และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกระบวนการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพและพัฒนางานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ร่วมกันและสนับสนุนการ

เข้าศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียนกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ประธานสาขาวิชา คณาจารย์

และผู้บริหารจากแต่ละสถานศึกษา ร่วมแลกเปลี่ยนเปลี่ยนรู้เพื่อพัฒนาองค์กรและชี้แนะแนวทางการทำงานร่วมกันในอนาคต

 

พร้อมกันนี้คณะผู้บริหารโรงเรียนยังได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา จุลชีววิทยา สรีรวิทยา ฟิสิกส์

และเคมี ณ ศูนย์เครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

.

#เรียนวิทย์ใกล้ชิดธรรมชาติ

#SciTSU

#คณะวิทยาศาสตร์

#SciNEXT

#TSUEnterToWin

#มหาวิทยาลัยทักษิณ

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002