2022-06-22
09:00
11:00
คณะวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ ร่วมกับเทศบาลเมืองพัทลุง จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและ/หรือบริการวิชาการ โครงการความร่วมมือเพื่อสนับสนุนงานด้านบริการวิชาการและวิจัยเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ

กิจกรรมอื่น ๆ ในเดือน
คณะวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ ร่วมกับเทศบาลเมืองพัทลุง จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและ/หรือบริการวิชาการ โครงการความร่วมมือเพื่อสนับสนุนงานด้านบริการวิชาการและวิจัยเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ

: 3 วันที่แล้ว

วันที่ 22 มิถุนายน 2565
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
📝โดย รศ.ดร.สมัคร แก้วสุกแสง ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผศ.ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐานพัทลุง
ลงนามในบันทึกข้อตกลงความมือทางวิชาการ (MOU) กับเทศบาลเมืองพัทลุง
------------------
📝โดย นายวาทิต ไพศาลศิลป์ นายกเทศมนตรีเมืองพัทลุง
นางจุรินทร์ ขำผุด รองปลัดเทศบาลเมืองพัทลุง
เพื่อสนับสนุนงานด้านบริการวิชาการและการวิจัยเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ และพัฒนาศักยภาพนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
------------------
จัดขึ้น ณ ห้องประชุมศรีมาลา อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
 

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002