ค่ายบริการวิชาการ โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา จ.นราธิวาส

: 1 เดือนที่แล้ว

ค่ายปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีพัทลุง
วันที่ 7 - 8 ตุลาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
----------------------------------------------------------------
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดค่ายบริการวิชาการ
สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา(มูลนิธิ) จ.นราธิวาส
น้องๆ ม.4 จำนวน 32 คน
--------------------------------------------------------------------
หัวข้อการอบรมทาง ได้แก่
 ชีววิทยา : Plant Physiology โดย อ.ดร.ปวีณา แก้วอุบล
เคมี : การเตรียมสารละลาย โดย ผศ.วรากร วิศพันธ์
ฟิสิกส์ : การตกอิสระ โดย อ.วิทยา ทิพย์อักษร
เขียนโดย อัจฉรา ขุนลึก

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2109