กิจกรรม


โครงงานพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2566
เตรียมความพร้อมการนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ
ต้อนรับ Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ วิจัย บริการวิชาการ รวมถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนิสิตระหว่างประเทศ
การนำเสนอรายวิชาสัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 2/2566
กีฬา ITM Network Games 21st
กิจกรรมปีใหม่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2567
ค่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล โรงเรียนชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
การนำเสนอรายวิชาสัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2/2566
โครงการอบรมนักพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล (Digital Innovation Developer Bootcamp)
โครงการอบรมการยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
กิจกรรมแนะแนวการเข้าทำงานและการไปฝึกสหกิจสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 โดยบริษัท FreeWill
การสอบป้องกันโครงงานวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 1/2566
มอบเสื้อวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การสอบป้องกันโครงงานวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 1/2566
ต้อบรับบัณฑิตและแสดงความยินดีกับบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 และ 2565