ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

รายละเอียด/URL

คำอธิบาย

O1

โครงสร้างหน่วยงาน

 

แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน

► แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่างเช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น

 

โครงสร้างหน่วยงานและโครงสร้างการบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล

โครงสร้างของคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2552 และ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการจัดระบบบริหารงานภายในมหาวิทยาลัย  พ.ศ.2567

O2

ข้อมูลผู้บริหาร

 

► แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย ผู้บริหารสูงสุดและรองผู้บริหารสูงสุด

► แสดงข้อมูลของผู้บริหารแต่ละคน อย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อ–นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย และช่องทางการติดต่อของผู้บริหารแต่ละคน

 

ข้อมูลคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดจิทัล

คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล มีการกำหนดตำแหน่งบริหารตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดระบบบริหารงานภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2567 โดยมีตำแหน่งผู้บริหารดังนี้

1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล

2. รองคณบดี 3 ตำแหน่ง

ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล ได้แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดี เพื่อร่วมบริหารองค์กร จำนวน 3 ตำแหน่ง

O3

อำนาจหน้าที่

 

แสดงข้อมูลเฉพาะที่อธิบายถึงหน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน

⇒ อำนาจ  : พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

⇒ หน้าที่ : พันธกิจคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล 

⇒ อำนาจผู้บริหารส่วนงาน : อำนาจหน้าที่และภารงานของผูู้บริหารคณะ

 

อำนาจของส่วนงานเป็นไปตาม พรบ.ของมหาวิทยาลัยทักษิณหน้าที่ของคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัลเป็นไปตามพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์ 

O4

ข้อมูลการติดต่อ

 

แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้

► ที่อยู่หน่วยงาน

► หมายเลขโทรศัพท์

► ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

แผนที่ตั้งของหน่วยงาน

► แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

⇒ ข้อมูลการติดต่อคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล


 แผนที่แนะนำอาคารคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล 

คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล  มีการดำเนินงาน 2 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตพัทลุง และวิทยาเขตสงขลา โดยมีที่อยู่ โทรศัพท์ แผนที่ที่ติดต่อสะดวก พร้อม e-mail

 

การดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล ยึดปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารมหาวิทยาลัย / การจัดการศึกษา/วิจัยและบริการวิชาการ รวมถึงกฎและระเบียบที่เกี่ยวกับข้องกับศาสตร์ของด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านห้องปฏิบัติการ มาตรฐานการวิจัย และวิชาชีพ