การเปิดเผยข้อมูล  (ข้อมูลพื้นฐาน (O1 – O6)

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

มี

ไม่มี

รายละเอียด/URL

คำอธิบาย

O1

โครงสร้างหน่วยงาน

 

  แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน

► แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่างเช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น

 

/

 

⇒ โครงสร้างหน่วยงานและโครงสร้างการบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์

โครงสร้างของคณะวิทยาศาสตร์ เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2552 และ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ  ว่าด้วย การจัดระบบบริหารงานภายในมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2557

O2

ข้อมูลผู้บริหาร

 

 แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย ผู้บริหารสูงสุดและรองผู้บริหารสูงสุด

 แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วยชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย และช่องทางการติดต่อของผู้บริหารแต่ละคน

*กรณีองค์กรปกครองท้องถิ่นให้แสดงข้อมูลผู้บริหาร

/

 

⇒ ข้อมูลคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มีการกำหนดตำแหน่งบริหารตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดระบบบริหารงานภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 โดยมีตำแหน่งผู้บริหารดังนี้

1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

2. รองคณบดี 2 ตำแหน่ง

ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ ได้แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดี เพื่อร่วมบริหารองค์กร จำนวน  3 ตำแหน่ง

O3

อำนาจหน้าที่

 

 -แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด

/

 

⇒ อำนาจ  : พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

⇒ หน้าที่ : พันธกิจคณะวิทยาศาสตร์ 

 

อำนาจของส่วนงานเป็นไปตาม พรบ.ของมหาวิทยาลัยทักษิณหน้าที่ของคณะวิทยาศาสตร์เป็นไปตามพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์ 

O4 แผนยุทธศาสตร์             หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

 แสดงแผนการดำเนินงานภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะเวลามากกว่า 1 ปี

 มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

 เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565

/   ⇒ แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2564 - 2568

แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์พ.ศ. 2564 2568 จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีการปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกับสอดคล้องกับ OKRs (Objectives and Key Results) ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2568 

O5

ข้อมูลการติดต่อ

 

แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้

 ที่อยู่หน่วยงาน

 หมายเลขโทรศัพท์

  หมายเลขโทรสาร

  ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

  แผนที่ตั้งของหน่วยงาน

/

 

⇒ ข้อมูลการติดต่อคณะวิทยาศาสตร์


 แผนที่แนะนำอาคารภายในคณะวิทยาศาสตร์

 

คณะวิทยาศาสตร์ มีการดำเนินงาน  2 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตพัทลุง และวิทยาเขตสงขลา โดยมีที่อยู่ โทรศัพท์ แผนที่ที่ติดต่อสะดวก พร้อม e-mail

O6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

 แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

/

 

⇒ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ยึดปฏิบัติตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารมหาวิทยาลัย / การจัดการศึกษา / วิจัยและบริการวิชาการ  รวมถึงกฎและระเบียบที่เกี่ยวกับข้องกับศาสตร์ของด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านห้องปฏิบัติการ มาตรฐานการวิจัย และวิชาชีพ