การเปิดเผยข้อมูล  (ข่าวประชาสัมพันธ์ O7)

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

มี

ไม่มี

รายละเอียด/URL

คำอธิบาย

O7

ข่าวประชาสัมพันธ์

 แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน

 เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี ..2565

/

 

⇒ เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์
⇒ ข่าวประชาสัมพันธ์
⇒ Facebook ของคณะวิทยาศาสตร์
 

คณะวิทยาศาสตร์ มีการเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ ผ่านช่องทางดังนี้

1. เว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์

2. Facebook ของคณะวิทยาศาสตร์ 

ทั้งเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ข่าวกิจกรรม ข่าวรับสมัครงาน

ทุนการศึกษา การแสดงความยินดีกับนิสิตและบุคลากรที่ได้รับรางวัลต่าง เป็นต้น