บริการข้อมูล

   ข้อมูลประเมิน ITA-2564   >>   การดำเนินการ (010-012)


สล็อต

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

มี

ไม่มี

รายละเอียด/URL

คำอธิบาย

O10

แผนดำเนินงานประจำปี

 

     แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี

     มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรมงบประมาณที่ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการเป็นต้น

     เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. ปัจจุบัน

ü

 

 

⇒  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีความสอดคล้องกับ


 

O11

รายงานการกำกับติดตาม

การดำเนินงานประจำปี

รอบ 6 เดือน

     แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี

     มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้า การดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรมรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น

     เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนในปี พ.ศ. ปัจจุบัน

ü

 

 

 ⇒ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

 

 

 

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการกำกับติดตามและรายงานการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

O12

รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปี

     แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี

     มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมผลการใช้จ่ายงบประมาณปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

เป็นต้น

     เป็นรายงานผลของปีก่อน พ.ศ. ปัจจุบัน

ü

 

 

⇒ รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน2564)

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์มีการรายงานรายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)