บริการข้อมูล

   ข้อมูลประเมิน ITA-2564   >>   การปฏิบัติงาน (013)


การเปิดเผยข้อมูล  การปฏิบัติงาน (O13)

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

มี

ไม่มี

รายละเอียด/URL

คำอธิบาย

O13

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 

 แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

 มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น

 จะต้องมีอย่างน้อย 1 คู่มือ

 /

        ⇒ คู่มือการปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการมาตรฐาน
      ⇒ คู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริการวิชาการ
      คู่มือ แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN QA
   ⇒ คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนของนิสิต (ปรับปรุง 64)
   ⇒ คู่มือการใช้งานมัลติมิเตอร์แบบเข็ม

คู่มือปฏิบัติงานระดับมหาวิทยาลัยเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานซึ่งใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย