การเปิดเผยข้อมูล  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (O32 – O33)

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

มี

ไม่มี

รายละเอียด/URL

คำอธิบาย

O32

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 

 

 แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์
สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

/

 

  

⇒ ช่องทางการติดต่อ (E-mail/การโทรศัพท์) 
⇒ ถาม-ตอบ (Q&A)
⇒ Facebook ของคณะวิทยาศาสตร์
⇒ สายตรงคณบดี

คณะวิทยาศาสตร์ เปิดช่องทางให้บุคคลภายนอกได้แสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของคณะผ่านช่องทางต่าง ของคณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่ Facebook Line E-mail สายตรงคณบดี ซึ่งสามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงได้จากเว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์

O33

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

 

  แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น
 เป็นการดำเนินการในปี .. 2564

/

 

 

 

 

⇒ ข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงาน

⇒ Facebook ของคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ เปิดช่องทางให้บุคคลภายนอกได้แสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมต่อการดำเนินงานของคณะผ่านสื่อต่าง ของคณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่ เวปไซต์  FACEBOOK LINE สายตรงคณบดี และเปิดเผยข้อมูลด้านการดำเนินงานตามแผน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถติดตามได้ และได้มีการจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสในการร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่หลากหลายกิจกรรม  เช่น

1) การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ GLOBE TSU ประจำปี 2565

2) แลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจร่วมดำเนินงานวิจัยกับ บ.เซาท์เทร์น ซีฟู๊ด โปรดักส์ จำกัด

3) คณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกมหาวิทยาลัย - โรงเรียน โครงการ วมว. ระยะที่ 3