บริการข้อมูล

   ข้อมูลประเมิน ITA-2564   >>   แนวทางการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส คณะวิทยาศาสตร์

  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2562
  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2563
  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2564

 

  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2565

 


 แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

  แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินงานฯ  ปี 2563
  แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินงานฯ  ปี 2564
  แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินงานฯ  ปี 2565รายงานผลการพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

  รายงานผลการปรับปรุงการดำเนินงานฯ  ปี 2563
  รายงานผลการปรับปรุงการดำเนินงานฯ ปี 2564