การป้องกันการทุจริต : การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต (O38)

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

มี

ไม่มี

รายละเอียด/URL

คำอธิบาย

O38

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

► แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน
► เป็นการดำเนินการในปี .. 2565

/

 

⇒ การกำหนดนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ


การกำหนดค่านิยมของหน่วยงานที่แสดถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

   ⇒ ค่านิยมของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยทักษิณ
   ⇒ ค่านิยมของคณะวิทยาศาสตร์

กิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตในปีงบประมาณ .. 2566

     ⇒ การประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

     ⇒ การเข้าร่วมโครงการปลูกและปลุกจิตสำนึกด้านธรรมาภิบาล

     ⇒ รวมพลังเดินหน้าต้านโกงทุกรูปแบบ ประกาศนโยบาย No Gift Policy งดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด (บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัย)

คณะวิทยาศาสตร์มีการส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการที่เป็นการส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตร่วมกับมหาวิทยาลัย และมีการนำค่านิยมของมหาวิทยาลัยมาเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด