การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล

 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2562

 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2563

 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2564

 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2565

 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2566

 


 แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

  แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินงานฯ  ปี 2563
  แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินงานฯ  ปี 2564
  แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินงานฯ  ปี 2565

 

  แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินงานฯ  ปี 2566

 

  แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินงานฯ  ปี 2567
รายงานผลการพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

  รายงานผลการปรับปรุงการดำเนินงานฯ  ปี 2563
  รายงานผลการปรับปรุงการดำเนินงานฯ ปี 2564

 

  รายงานผลการปรับปรุงการดำเนินงานฯ ปี 2565

 

  รายงานผลการปรับปรุงการดำเนินงานฯ ปี 2566

ประกาศเจตจำนงค์ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ

 

  ประกาศเจตจำนงค์ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2567

 

  ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ปี 2567

  ประกาศเจตจำนงค์ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2565 (ฉบับเก่า)

 

  ประกาศเจตจำนงค์ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2565 (กันยายน 2565)

 

  ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (กันยายน 2565)