การเปิดเผยข้อมูล : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (O32 – O33)

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

มี

ไม่มี

รายละเอียด/URL

คำอธิบาย

O32

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 

 

► แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์
►สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

/

 

  

⇒ ช่องทางการติดต่อ (E-mail/การโทรศัพท์) 
⇒ ถาม-ตอบ (Q&A)
⇒ Facebook ของคณะวิทยาศาสตร์
⇒ สายตรงคณบดี

คณะวิทยาศาสตร์ เปิดช่องทางให้บุคคลภายนอกได้แสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของคณะผ่านช่องทางต่าง ของคณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่ Facebook Line E-mail สายตรงคณบดี ซึ่งสามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงได้จากเว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์

O33

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

 

►  แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น
► เป็นการดำเนินการในปี .. 2565

/

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงาน (ข่าวกิจกรรม)

⇒ Facebook ของคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ เปิดช่องทางให้บุคคลภายนอกได้แสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมต่อการดำเนินงานของคณะผ่านสื่อต่าง ของคณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่ เวปไซต์  FACEBOOK LINE สายตรงคณบดี และเปิดเผยข้อมูลด้านการดำเนินงานตามแผน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถติดตามได้ และได้มีการจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสในการร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่หลากหลายกิจกรรม เช่น
1) กิจกรรม วช.ตรวจเยี่ยมโครงการวิจัยการเพาะเลี้ยงปลาก้างพระร่วงในโรงเพาะฟักฯ

2) กิจกรรมลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU กับหน่วยงานภายนอก เพื่อการให้บริการและการพัฒนา

3)