การเปิดเผยข้อมูล : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (O30)

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

มี

ไม่มี

รายละเอียด/URL

คำอธิบาย

O30

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

 

► แสดงรายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
► มีข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม อย่างน้อยประกอบด้วย
(1)ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

(2)สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

(3)ผลจากการมีส่วนร่วม

(4)การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

► เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2566

/

 

  

⇒ ช่องทางการติดต่อ (E-mail/การโทรศัพท์) 
⇒ Facebook ของคณะวิทยาศาสตร์
⇒ สายตรงคณบดี

ข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงาน (ข่าวกิจกรรม)

   1) กิจกรรม วช.ตรวจเยี่ยมโครงการวิจัยการเพาะเลี้ยงปลาก้างพระร่วงในโรงเพาะฟักฯ

       2) กิจกรรมลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU กับหน่วยงานภายนอก เพื่อการให้บริการและการพัฒนา

       3) กิจกรรม Meeting and Discussion between UniMap and TSU

      4) กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรปลากดหัวโม่ง จ.พัทลุง

คณะวิทยาศาสตร์ เปิดช่องทางให้บุคคลภายนอกได้แสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมต่อการดำเนินงานของคณะผ่านสื่อต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่ เวปไซต์ FACEBOOK LINE สายตรงคณบดี และเปิดเผยข้อมูลด้านการดำเนินงานตามแผน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถติดตามได้ และได้มีการจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสในการร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่หลากหลายกิจกรรม