การเปิดเผยข้อมูล : การใช้จ่ายงบประมาณ (O18 – O20)

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

มี

ไม่มี

รายละเอียด/URL

คำอธิบาย

O19

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

► แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
► มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น
► เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี .. 2566

/

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

คณะวิทยาศาสตร์มีการจัดทำงบประมาณประจำปี .. 2566 โดยมีการรายงานการจัดสรรงบประมาณประจำปี .. 2566 และแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ..2566 ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 

O20

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 6 เดือน

 

► แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
► มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบ  ประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น
► เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี .. 2566

/

 

⇒ รายงาน แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาส 1 (1ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565)

 

(รอผล) ⇒ รายงาน แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาส 2 (1ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

 

(รอผล) ⇒ รายงาน แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาส 3 (1ตุลาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2566)

คณะวิทยาศาสตร์มีการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 2
รูปแบบ ดังนี้

1. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณและรับฟังปัญหาอุปสรรคในการใช้จ่ายงบประมาณในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์เป็นประจำทุกเดือน

2. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณและปัญหาอุปสรรคในการใช้จ่ายงบประมาณไปยังมหาวิทยาลัยทุกไตรมาส

O21

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

► แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

► มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
► เป็นรายงานผลของปี .. 2565

 

/

 

⇒ รายงาน แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ .. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

คณะวิทยาศาสตร์มีการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี โดยมีการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 2 รูปแบบ ดังนี้

1. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณและปัญหาอุปสรรคในการใช้จ่ายงบประมาณในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 

2. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณและปัญหาอุปสรรคในการใช้จ่ายงบประมาณไปยังมหาวิทยาลัย

O22