การเปิดเผยข้อมูล : การดำเนินการ (O11 - O13)

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

มี

ไม่มี

รายละเอียด/URL

คำอธิบาย

O11

แผนดำเนินงานประจำปี

 

 แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี

  มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย

   (1) โครงการหรือกิจกรรม

   (2) งบประมาณที่ใช้

   (3) ระยะเวลาในการดำเนินการ

  เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2566

 

 

⇒  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


 

O12

รายงานการกำกับติดตาม

การดำเนินงานประจำปี

รอบ 6 เดือน

  แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี ในข้อ O11

  มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย

   (1)ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม

   (2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม

  สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน  หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566

 

 

 ⇒ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการกำกับติดตามและรายงานการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

O13

รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปี

  แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี

  มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย

   (1) ผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม

   (2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

   (3) ปัญหา/อุปสรรค์

   (4) ข้อเสนอแนะ

  เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2565

 

 

รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์มีการรายงานรายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม - 30 กันยายน)