การเปิดเผยข้อมูล : การดำเนินการ (O10 - O12)

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

มี

ไม่มี

รายละเอียด/URL

คำอธิบาย

O10

แผนดำเนินงานประจำปี

 

 แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี

  มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรมงบประมาณที่ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการเป็นต้น

  เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. ปัจจุบัน

 

 

⇒  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


 

O11

รายงานการกำกับติดตาม

การดำเนินงานประจำปี

รอบ 6 เดือน

  แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี

  มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้า การดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรมรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น

  เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนในปี พ.ศ. ปัจจุบัน

 

 

 ⇒ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการกำกับติดตามและรายงานการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

O12

รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปี

  แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี

  มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมผลการใช้จ่ายงบประมาณปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

เป็นต้น

  เป็นรายงานผลของปีก่อน พ.ศ. ปัจจุบัน

 

 

รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

 

⇒ รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์มีการรายงานรายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ พ.ศ.2566

(1 ตุลาคม - 30 กันยายน)