การเปิดเผยข้อมูลการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (O8 – 10)

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

มี

ไม่มี

รายละเอียด/URL

คำอธิบาย

O8

Q&A

 

 

 

► แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานทีบุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอย่าง เช่น Web board, กล่องข้อความถาม – ตอบ, Messenger Live Chat, Chatbot เป็นต้น

/

 

⇒ ถาม-ตอบ (Q&A)

⇒ กล่องข้อความ Facebook ของคณะวิทยาศาสตร์

 

คณะวิทยาศาสตร์มีการจัดทำช่องทางการสื่อแบบถามตอบ (Q&A) โดยทำเป็น Web broad และการโต้ตอบผ่านสื่อ Facebook อีกทั้งกำหนดมีคำถามที่พบบ่อย ให้เป็นข้อมูลที่สามารถเรียนรู้เองได้ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของคณะในการดูแล และส่งข้อมูลต่อเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องแจ้งข้อมูลกลับไปยังฝ่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อตอบคำถามได้อย่างถูกต้อง

O9

Social Network

 

► แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook,Twitter, Instagram เป็นต้น

► สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

/

 

⇒ เครือข่ายสังคมออนไลน์บนเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ (ล่างสุดของหน้า)
⇒ การเชื่อมโยงจากเครือข่ายสังคมออนไลน์กลับมายังเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์

 

คณะวิทยาศาสตร์มีช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่ Social ทั้งFacebook  Line twitter เพื่อเผยแพร่ข้อมูล รับฟังข้อเสนอแนะ และตอบข้อซักถามของผู้รับบริการ ไว้บริเวณหน้าเวปไซต์ของหน่วยงานเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงได้ง่าย โดยสามารถกดลิงค์ได้จากหน้าเวปไซต์ของคณะ

O10

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

► แสดงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน

 

 

⇒ ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

 คณะวิทยาศาสตร์ร่วมประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ร่วมกับนโยบายของมหาวิทยาลัยทักษิณ