บริการข้อมูล

   ข้อมูลประเมิน ITA-2564   >>   การประเมินความเสี่ยงป้องกันการทุจริต (O38)


การป้องกันการทุจริต การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต (O38)

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

มี

ไม่มี

รายละเอียด/URL

คำอธิบาย

O38

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

 แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน
 เป็นการดำเนินการในปี .. 2565

/

 

⇒ การกำหนดนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ


การกำหนดค่านิยมของหน่วยงานที่แสดถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

     ⇒ ค่านิยมของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยทักษิณ
   ⇒ ค่านิยมของคณะวิทยาศาสตร์


กิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตในปีงบประมาณ .. 2565

     ⇒ การประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

     ⇒ การเข้าร่วมโครงการปลูกและปลุกจิตสำนึกด้านธรรมาภิบาล

คณะวิทยาศาสตร์มีการส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการที่เป็นการส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตร่วมกับมหาวิทยาลัย และมีการนำค่านิยมของมหาวิทยาลัยมาเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด