ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
  -การกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร และผู้ช่วยวิทยากร.pdf
  -ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ.2564.pdf
  -หลักเกณฑ์การจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน (ผู้ทรงคุณวุฒิ) บุคคลภายนอก.pdf
  -ประกาศการใช้เงินอุดหนุนฯ.pdf
  -ประกาศคกก.การเงินฯ (อัตราค่าบำรุงที่พักอาศัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565.pdf
  -ประกาศคกก.การเงินฯ (อัตราค่าบำรุงห้องพักรับรอง อาคาร@TSU Place วิทยาเขตสงขลา พ.ศ.2565).pdf
  -ประกาศคกก.การเงินฯ (อัตราค่าธรรมเนียมหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2565).pdf
  -ประกาศคกก.การเงินฯ (หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ฯ พ.ศ.2565).pdf
  -ประกาศคกก.การเงินฯ (กำหนดอัตราการเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอนขั้นต่ำฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565).pdf