แนวปฏิบัติการใช้ใบสำคัญรับเงิน.pdf

♦ กำหนดหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายการฝึกอบรม การจัดงานฯ แบบ online หรือ on site.pdf

♦ กำหนดเวลาการเบิกจ่ายเงิน การกันและการขยายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงปม.2564.pdf

♦ กำหนดหลักฐานการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่โด่ยใช้ยานพาหนะส่วนตัว.pdf

♦ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์.pdf

♦ แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่าย ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ (3).pdf

♦ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่าย ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ (1) pdf

♦ แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่าย ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ (2).pdf

♦ บันทึกข้อความ-แก้ไขแนวปฏิบัติ-เรื่องปิดงวด.pdf
♦ กำหนดรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน การขอกันเงินปีงบประมาณ 2565 ไว้เบิกเหลื่อมปี.pdf