กลุ่มงานการเงินและพัสดุ

แนวปฏิบัติด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ


 

1. แนวปฏิบัติการใช้ใบสำคัญรับเงิน.pdf

2. กำหนดหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายการฝึกอบรม การจัดงานฯ แบบ online หรือ on site.pdf

3. กำหนดเวลาการเบิกจ่ายเงิน การกันและการขยายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงปม.2564.pdf

4. กำหนดหลักฐานการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่โด่ยใช้ยานพาหนะส่วนตัว.pdf

5. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์.pdf

6. แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่าย ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ (3).pdf

7. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่าย ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ (1) pdf

8. แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่าย ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ (2).pdf

9. บันทึกข้อความ-แก้ไขแนวปฏิบัติ-เรื่องปิดงวด.pdf
10. กำหนดรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน การขอกันเงินปีงบประมาณ 2565 ไว้เบิกเหลื่อมปี.pdf