ชื่อ-นามสกุล
สาขาวิชา / หน่วยงาน
โทรศัพท์
email
ดูรายละเอียดเต็ม
user image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ นิยะสม
ชีววิทยา
2267
  nchaisit@tsu.ac.th
อื่นๆ:   nchaisit@gmail.com
user image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ คงภักดี
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
สข.2418
  khsuwit@tsu.ac.th
อื่นๆ:   kuniscience@windowslive.com
user image
รองศาสตราจารย์ ดร.แจ่มจันทร์ เพชรศิริ
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
2269
  jamjun@tsu.ac.th
อื่นๆ:    jamjun2508@yahoo.com
user image
อาจารย์ ดร.เกษศิรินทร์ รัทจร
ชีววิทยา
2268
user image
อาจารย์ ดร.ณภัทร แก้วภิบาล
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2554
user image
อาจารย์ ดร.วิษณุ นภาพันธ์
คณิตศาสตร์และสถิติ
2571
  nvishnu@tsu.ac.th
อื่นๆ:   akop7@yahoo.com
user image
รองศาสตราจารย์ ดร.พนิตา ก้งซุ่น
เคมี
2362 (วิทยาเขตพัทลุง)
  dpanita@tsu.ac.th
อื่นๆ:   panita487@hotmail.com
user image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกริช โชคพระสมบัติ
ฟิสิกส์
2459
  komkrich@tsu.ac.th
อื่นๆ:   komkrich28@gmail.com
user image
อาจารย์ ดร.นิลุบล นวลจันทร์คง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
2240
user image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อานุช คีรีรัฐนิคม
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
2006
  anut@tsu.ac.th
อื่นๆ:   anut59@hotmail.com
user image
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย อินทะไชย
เคมี
2007
user image
อาจารย์ อาจารี นาโค
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2004
user image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2003
user image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ ปักเข็ม
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2000
  noppamas@tsu.ac.th
อื่นๆ:   n_nop@hotmail.com
user image
อาจารย์ ดร.ทวีเดช ไชยนาพงษ์
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
2271
  chthaweedet@tsu.ac.th
อื่นๆ:   chut_thai@yahoo.com
user image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
2259
user image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดสาคร สิงห์ทอง
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
2254
user image
อาจารย์ ทิพย์ทิวา สัมพันธมิตร
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
2256
  tiptiwa@tsu.ac.th
อื่นๆ:   tiptiwa_7@hotmail.com
user image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภฎา คีรีรัฐนิคม
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
2258
  suphada.k@tsu.ac.th
อื่นๆ:   ksuphada@yahoo.com
user image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2562
user image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา แก้วพิบูลย์
ชีววิทยา
2275
user image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ สังข์วิสุทธิ์
คณิตศาสตร์และสถิติ
พท.2575
user image
อาจารย์ นิพัทธุ์ อินทอง
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
61-2569, 63-2521
  nipat@tsu.ac.th
อื่นๆ:   nipatintong@hotmail.com
user image
อาจารย์ ดร.พงษ์พันธ์ พิณโท
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1101
user image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา ชะนะ
เคมี
2209