ชื่อ-นามสกุล
สาขาวิชา / หน่วยงาน
โทรศัพท์
email
ดูรายละเอียดเต็ม
user image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดสาคร สิงห์ทอง
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
2254
user image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภฎา คีรีรัฐนิคม
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
2258
  suphada.k@tsu.ac.th
อื่นๆ:   ksuphada@yahoo.com
user image
อาจารย์ ดร.ทวีเดช ไชยนาพงษ์
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
2271
  chthaweedet@tsu.ac.th
อื่นๆ:   chut_thai@yahoo.com
user image
อาจารย์ ทิพย์ทิวา สัมพันธมิตร
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
2256
  tiptiwa@tsu.ac.th
อื่นๆ:   tiptiwa_7@hotmail.com
user image
อาจารย์ ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
2273
user image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิตา ก้งซุ่น
เคมี
2362 (วิทยาเขตพัทลุง)
  dpanita@tsu.ac.th
อื่นๆ:   panita487@hotmail.com
user image
อาจารย์ ดร.จิราพร ช่อมณี
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
2199
  jiraporn.ch@tsu.ac.th
อื่นๆ:   chomanee_j@yahoo.co.th
user image
อาจารย์ ดร.วิกาญดา ทองเนื้อแข็ง
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
2265
  vikanda@tsu.ac.th
อื่นๆ:   vikandat@hotmail.com
user image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณวงศ์ บุนนาค
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
2323
  nawong@tsu.ac.th
อื่นๆ:   nawongb@yahoo.com
user image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แจ่มจันทร์ เพชรศิริ
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
2269
  jamjun@tsu.ac.th
อื่นๆ:    jamjun2508@yahoo.com
user image
อาจารย์ ดร.ปริชาติ เทพทอง
เคมี
2351
  parichat@tsu.ac.th
อื่นๆ:   tsu_parichat@hotmail.com
user image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา แก้วพิบูลย์
ชีววิทยา
2275
user image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย อินทะไชย
เคมี
2348
user image
อาจารย์ ดร.ธวัชชัย คังฆะมะโณ
เคมี
2344
  ktawatchai@tsu.ac.th
อื่นๆ:   tkangkamano@yahoo.com
user image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ สังข์วิสุทธิ์
คณิตศาสตร์และสถิติ
พท.2575
user image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงศ์ ไชยบุรี
เคมี
2352
  chakkrapong@tsu.ac.th
อื่นๆ:   kchakkrapong[at]yahoo.com ; chakkrapong[at]tsu.ac.th
user image
อาจารย์ ดร.ณภัทร แก้วภิบาล
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2554
user image
อาจารย์ ดร.อัคนี ผิวหอม
ชีววิทยา
user image
อาจารย์ ดร.นิลุบล นวลจันทร์คง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
2240
user image
อาจารย์ ดร. สืบพงศ์ สงวนศิลป์
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
2224
user image
อาจารย์ ดร.ภูมิน นุตรทัต
ชีววิทยา
  pumin.n@tsu.ac.th
อื่นๆ:   p.nutaratat@gmail.com
user image
อาจารย์ ดร.พิมประภา ชัยจักร
ชีววิทยา
user image
อาจารย์ ดร.วันกุศล ชนะสิทธิ์
ชีววิทยา
2272
user image
อาจารย์ ดร.ศิริพร ยอดทอง
ชีววิทยา
-
user image
อาจารย์ ดร.ปิ่นแก้ว ศิริวงศ์
คณิตศาสตร์และสถิติ
-