ชื่อ-นามสกุล
สาขาวิชา / หน่วยงาน
ตำแหน่ง
โทรศัพท์
email
ดูรายละเอียดเต็ม
user image
นายศักดิ์ชาย เรืองฤทธิ์
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
2106
user image
นายศรัณย์วิช บุษบา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2513
user image
นางวรญา ไชยบัณฑิต
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
2103
user image
นางสาวญาดา อินทรสุวรรณ
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
2501
user image
นางจิราพร วรรณรักษ์
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
2108
  Jiraporn@tsu.ac.th
อื่นๆ:   wannarak1@hotmail.com
user image
นางจริณญา มาระพงศ์
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
พนักงานบริการ
  charinya@tsu.ac.th
อื่นๆ:  
user image
นางสาวปรียา จันทรักษ์
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
2114
  preeya@tsu.ac.th
อื่นๆ:   y10242009@hotmail.com
user image
นางสาวปิยลักษณ์ หนูดำ
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
2500
user image
นางสาววิลาวัลย์ รัตนทอง
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
2510
user image
นางพรสวรรค์ คงหนู
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
2104
  pornsawan@tsu.ac.th
อื่นๆ:   pornsawan.ammy@gmail.com
user image
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
2102
  orawann@tsu.ac.th
อื่นๆ:   kageorawan@hotmail.com
user image
นางนันท์นิชา คงมณี
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
2109
user image
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
2211
  payomwan@tsu.ac.th
อื่นๆ:   payomwan_23@hotmail.com
user image
นายคทายุทธ์ คงมณี
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
นักวิชาการ
2120
  kathayut@tsu.ac.th
อื่นๆ:   kathayut@hotmail.com
user image
นางสาวเรณู สีใหม่
เคมี
ผู้ปฏิบัติงานบริการ
0846304230
  ranoo@tsu.ac.th
อื่นๆ:   ra
user image
นายฉัตรชัย สุนทะโก
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
นักวิชาการ
2113
user image
นางสาวมาณี แก้วชนิด
ชีววิทยา
นักวิทยาศาสตร์
63-2212
  manee@tsu.ac.th
อื่นๆ:   manee3088.mk@gmail.com
user image
นางสาวอรวรรณ ธนูศร
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
นักวิชาการ
2211 วิทยาเขตสงขลา
  orawan@tsu.ac.th
อื่นๆ:   orawant2006@yahoo.com
user image
นายประสิทธิ์ สีใหม่
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
ผู้ปฏิบัติงานบริการ
-
  phasit@tsu.ac.th
อื่นๆ:   -
user image
นางสุภา นวลจันทร์
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
พนักงานบริการ
2102
user image
นายกฤษณะ เรืองคล้าย
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
นักวิทยาศาสตร์
2710
  kritsana@tsu.ac.th
อื่นๆ:   krit_ob1@hotmail.com
user image
นายพันธสิทธิ์ โชคสวัสดิกร
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
นักวิทยาศาสตร์
-
user image
นางสาวชามาดา ชัยเจริญ
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
นักวิชาชีพ
2212
  chamada@tsu.ac.th
อื่นๆ:   chama-haha@hotmail.com
user image
นายปิยพงษ์ ทองดำหยู
ชีววิทยา
นักวิทยาศาสตร์
-
  piyapong@tsu.ac.th
อื่นๆ:   Piyapong@tsu.ac.th
user image
นางสาวสาวิตรี อินทรพันธ์
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
นักวิทยาศาสตร์
2223
  sawitree@tsu.ac.th
อื่นๆ:   IyiYngsawitree2008@hotmail.com