ชื่อ-นามสกุล
สาขาวิชา / หน่วยงาน
ตำแหน่ง
โทรศัพท์
email
ดูรายละเอียดเต็ม
user image
นายศักดิ์ชาย เรืองฤทธิ์
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
2106
user image
นางสาวมาณี แก้วชนิด
ชีววิทยา
นักวิทยาศาสตร์
63-2212
  manee@tsu.ac.th
อื่นๆ:   manee3088.mk@gmail.com
user image
นางกาญจนา ชูศิริ
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
2112
  kanjana@tsu.ac.th
อื่นๆ:   k_kanjana2@hotmail.com
user image
นางปนัดดา พรหมจรรย์
ชีววิทยา
นักวิชาชีพ
2212
  panadda@tsu.ac.th
อื่นๆ:   kaipanadda@gmail.com
user image
นางสาวอรวรรณ ธนูศร
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
นักวิชาการ
2211 วิทยาเขตสงขลา
  orawan@tsu.ac.th
อื่นๆ:   orawant2006@yahoo.com
user image
นายกรกฎ เพชรทรัพย์
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
พท2002
user image
นายกฤษณะ เรืองคล้าย
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
นักวิทยาศาสตร์
2710
  kritsana@tsu.ac.th
อื่นๆ:   krit_ob1@hotmail.com
user image
นายกฤษดา สุวรรณการณ์
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2512
user image
นายคทายุทธ์ คงมณี
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
นักวิชาการ
2120
  kathayut@tsu.ac.th
อื่นๆ:   kathayut@hotmail.com
user image
นางสาวจันทิมา เจริญศรี
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
นักวิทยาศาสตร์
2232
user image
นายจิตรพล ประดิษฐธรรม
ชีววิทยา
นักวิทยาศาสตร์
2212
  jittapon@tsu.ac.th
อื่นๆ:   Ji_tapon@hotmail.com
user image
นางจิราพร วรรณรักษ์
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
2108
  Jiraporn@tsu.ac.th
อื่นๆ:   wannarak1@hotmail.com
user image
นายฉัตรชัย สุนทะโก
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
นักวิชาการ
2113
user image
นางสาวชามาดา ชัยเจริญ
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
นักวิชาชีพ
2212
  chamada@tsu.ac.th
อื่นๆ:   chama-haha@hotmail.com
user image
นางสาวญาดา อินทรสุวรรณ
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
2501
user image
นายฐาปกรณ์ กลุ่มใหม
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
นักวิชาการ
2100
user image
นางทิพย์รัตน์ เหล่าเกียรติกุล
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2514
user image
นางสาวธิดารัตน์ สงสุข
ชีววิทยา
ผู้ปฏิบัติงานบริการ
-
user image
นายธีรเดช ใหญ่บก
ฟิสิกส์
นักวิชาชีพ
2410
  Teeradeth@tsu.ac.th
อื่นๆ:   teeradui@hotmail.com
user image
นางนันท์นิชา คงมณี
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
2109
user image
นางนิษา ไพจิตร
เคมี
นักวิชาชีพ
2310
  nisa@tsu.ac.th
อื่นๆ:   napachid@yahoo.com
user image
นางสาวนุรียา บินต่วน
เคมี
นักวิทยาศาสตร์
2310
  bnureeya@tsu.ac.th
อื่นๆ:   nubintuan@gmail.com
user image
นายปริญญา เทพสง
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
ผู้ปฏิบัติงานบริการ
2121
  tparinya@tsu.ac.th
อื่นๆ:   Birdsupply@hotmail.com
user image
นางสาวปรียา จันทรักษ์
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
2114
  preeya@tsu.ac.th
อื่นๆ:   y10242009@hotmail.com
user image
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
2210
  pattima.r@tsu.ac.th
อื่นๆ:   pattima85@gmail.com