ชื่อ-นามสกุล
สาขาวิชา / หน่วยงาน
ตำแหน่ง
โทรศัพท์
email
ดูรายละเอียดเต็ม
user image
นายปิยพงษ์ ทองดำหยู
ชีววิทยา
นักวิทยาศาสตร์
-
  piyapong@tsu.ac.th
อื่นๆ:   Piyapong@tsu.ac.th
user image
นางสาวปิยลักษณ์ หนูดำ
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
2500
user image
นายพงค์นรินทร์ อ่อนชาติ
เคมี
นักวิทยาศาสตร์
2310
  Phongnarin@tsu.ac.th
อื่นๆ:   aonchat@hotmail.com
user image
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
2211
user image
นางพรสวรรค์ คงหนู
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
2104
  pornsawan@tsu.ac.th
อื่นๆ:   pornsawan.ammy@gmail.com
user image
นายพันธสิทธิ์ โชคสวัสดิกร
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
นักวิทยาศาสตร์
-
user image
นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
2108
  perasak@tsu.ac.th
อื่นๆ:   perasak_may@hotmail.com
user image
นางสาวภัณฑิรา พูลสวัสดิ์
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
ผู้ปฏิบัติงานบริการ
2112
user image
นางสาวภัทรานิษฐ์ แอโสะ
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
นักวิชาชีพ
2200
user image
นางวรญา ไชยบัณฑิต
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
2103
user image
นายวรวรรธก์ สุขใส
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2512
user image
นางวารุณี มะโณสงค์
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
นักวิชาชีพ
2329
  mwarunee@tsu.ac.th
อื่นๆ:   bourboon@hotmail.com
user image
นายวิทยา ยิ้มด้วง
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
ผู้ปฏิบัติงานบริการ
-
user image
นางสาววิลาวัลย์ รัตนทอง
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
2510
user image
นายศรัณย์วิช บุษบา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2513
user image
นายศุภกร กตาธิการกุล
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
นักวิทยาศาสตร์
-
  supagone@tsu.ac.th
อื่นๆ:   supagone@hotmail.com
user image
นายสัณฑวุฒิ ฤทธิ์เลื่อน
เคมี
นักวิทยาศาสตร์
2335
  sunthavut@tsu.ac.th
อื่นๆ:   bendlove11@hotmail.com
user image
นางสาวสาคร คงสุด
ชีววิทยา
นักวิชาชีพ
2212
  sakorn.k@tsu.ac.th
อื่นๆ:   ting-7553@hotmail.co.th
user image
นางสาวสาวิตรี อินทรพันธ์
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
นักวิทยาศาสตร์
2223
  sawitree@tsu.ac.th
อื่นๆ:   IyiYngsawitree2008@hotmail.com
user image
นางสุธันยารัต ชูสง
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
นักวิชาการ
2105
user image
นายสุประดิษฐ์ ยวนทอง
ฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์
2410
user image
นางสาวสุพัฒตรา เก้าศรีสุวรรณ
ชีววิทยา
นักวิชาชีพ
2212
  supattra.ka@tsu.ac.th
อื่นๆ:   supattatra@gmail.comSupattatra@gmail.com
user image
นางสุภา นวลจันทร์
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
พนักงานบริการ
2102
user image
นายสุเจนต์ พรหมเหมือน
ฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์
2410
  suchane@tsu.ac.th
อื่นๆ:   sujane@hotmail.com
user image
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
2102
  orawann@tsu.ac.th
อื่นๆ:   kageorawan@hotmail.com