ชื่อ-นามสกุล
สาขาวิชา / หน่วยงาน
ตำแหน่ง
โทรศัพท์
email
ดูรายละเอียดเต็ม
user image
นางสาวสาคร คงสุด
ชีววิทยา
นักวิชาชีพ
2212
  sakorn.k@tsu.ac.th
อื่นๆ:   ting-7553@hotmail.co.th
user image
นางปนัดดา พรหมจรรย์
ชีววิทยา
นักวิชาชีพ
2212
  panadda@tsu.ac.th
อื่นๆ:   kaipanadda@gmail.com
user image
นางกาญจนา ชูศิริ
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
2112
  kanjana@tsu.ac.th
อื่นๆ:   k_kanjana2@hotmail.com
user image
นายกฤษดา สุวรรณการณ์
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักวิชาชีพ
2512
user image
นางทิพย์รัตน์ เหล่าเกียรติกุล
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2514
  tipparat@tsu.ac.th
อื่นๆ:   paw134@hotmail.com
user image
นายวรวรรธก์ สุขใส
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2512
user image
นายจิตรพล ประดิษฐธรรม
ชีววิทยา
นักวิทยาศาสตร์
2212
  jittapon@tsu.ac.th
อื่นๆ:   Ji_tapon@hotmail.com
user image
นางสาวจันทิมา เจริญศรี
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
นักวิทยาศาสตร์
2232
user image
นางนิษา ไพจิตร
เคมี
นักวิชาชีพ
2310
  nisa@tsu.ac.th
อื่นๆ:   napachid@yahoo.com
user image
นางสาวนุรียา บินต่วน
เคมี
นักวิทยาศาสตร์
2310
  bnureeya@tsu.ac.th
อื่นๆ:   nubintuan@gmail.com
user image
นายพงค์นรินทร์ อ่อนชาติ
เคมี
นักวิทยาศาสตร์
2310
  Phongnarin@tsu.ac.th
อื่นๆ:   aonchat@hotmail.com
user image
นางวารุณี มะโณสงค์
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
นักวิชาชีพ
2329
  mwarunee@tsu.ac.th
อื่นๆ:   bourboon@hotmail.com
user image
นายสัณฑวุฒิ ฤทธิ์เลื่อน
เคมี
นักวิทยาศาสตร์
2335
  sunthavut@tsu.ac.th
อื่นๆ:   bendlove11@hotmail.com
user image
นายเกษม ทิพย์ดนตรี
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
นักวิชาชีพ
2326
  kasemtip@tsu.ac.th
อื่นๆ:   tipdontree@hotmail.com
user image
นางสุธันยารัต ชูสง
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
นักวิชาการ
2105
user image
นายสุประดิษฐ์ ยวนทอง
ฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์
2410
user image
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
2210
  pattima.r@tsu.ac.th
อื่นๆ:   pattima85@gmail.com
user image
นายอาณัฐาณัฐ พริกเล็กริกเล็ก
ฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์
2411
  panat@tsu.ac.th
อื่นๆ:   natthawatha@windowslive.com
user image
นายสุเจนต์ พรหมเหมือน
ฟิสิกส์
นักวิชาชีพ
2410
  suchane@tsu.ac.th
อื่นๆ:   sujane@hotmail.com
user image
นายศุภกร กตาธิการกุล
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
นักวิทยาศาสตร์
-
  supagone@tsu.ac.th
อื่นๆ:   supagone@hotmail.com
user image
นายธีรเดช ใหญ่บก
ฟิสิกส์
นักวิชาชีพ
2410
  Teeradeth@tsu.ac.th
อื่นๆ:   teeradui@hotmail.com
user image
นางสาวเมทินี ช่อสม
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
ผู้ปฏิบัติงานบริการ
2112
user image
นายปริญญา เทพสง
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
ผู้ปฏิบัติงานบริการ
2121
  tparinya@tsu.ac.th
อื่นๆ:   Birdsupply@hotmail.com
user image
นางสาวสุพัฒตรา เก้าศรีสุวรรณ
ชีววิทยา
นักวิชาชีพ
2212
  supattra.ka@tsu.ac.th
อื่นๆ:   supattatra@gmail.comSupattatra@gmail.com
user image
นางเบญจวรรณ์ จันทรัตน์
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
ผู้ปฏิบัติงานบริการ