ชื่อ-นามสกุล
สาขาวิชา / หน่วยงาน
ตำแหน่ง
โทรศัพท์
email
ดูรายละเอียดเต็ม
user image
นายปิยพงษ์ ทองดำหยู
ชีววิทยา
นักวิทยาศาสตร์
-
  piyapong@tsu.ac.th
อื่นๆ:   Piyapong@tsu.ac.th
user image
นางสาวปิยลักษณ์ หนูดำ
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
2500
user image
นายพงค์นรินทร์ อ่อนชาติ
เคมี
นักวิทยาศาสตร์
2310
  Phongnarin@tsu.ac.th
อื่นๆ:   aonchat@hotmail.com
user image
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
2211
user image
นางพรสวรรค์ คงหนู
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
2104
  pornsawan@tsu.ac.th
อื่นๆ:   pornsawan.ammy@gmail.com
user image
นายพันธสิทธิ์ โชคสวัสดิกร
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
นักวิทยาศาสตร์
-
user image
นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
2108
  perasak@tsu.ac.th
อื่นๆ:   perasak_may@hotmail.com
user image
นางสาวภัทรานิษฐ์ แอโสะ
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
นักวิชาชีพ
2200
user image
นางวรญา ไชยบัณฑิต
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
2103
user image
นายวรวรรธก์ สุขใส
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2512
user image
นางวารุณี มะโณสงค์
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
นักวิชาชีพ
2329
  mwarunee@tsu.ac.th
อื่นๆ:   bourboon@hotmail.com
user image
นายวิทยา ยิ้มด้วง
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
ผู้ปฏิบัติงานบริการ
-
user image
นางสาววิลาวัลย์ รัตนทอง
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
2510
user image
นายศรัณย์วิช บุษบา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2513
user image
นายศุภกร กตาธิการกุล
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
นักวิทยาศาสตร์
-
  supagone@tsu.ac.th
อื่นๆ:   supagone@hotmail.com
user image
นายสัณฑวุฒิ ฤทธิ์เลื่อน
เคมี
นักวิทยาศาสตร์
2335
  sunthavut@tsu.ac.th
อื่นๆ:   bendlove11@hotmail.com
user image
นางสาวสาคร คงสุด
ชีววิทยา
นักวิชาชีพ
2212
  sakorn.k@tsu.ac.th
อื่นๆ:   ting-7553@hotmail.co.th
user image
นางสาวสาวิตรี อินทรพันธ์
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
นักวิทยาศาสตร์
2223
  sawitree@tsu.ac.th
อื่นๆ:   IyiYngsawitree2008@hotmail.com
user image
นางสุธันยารัต ชูสง
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
นักวิชาการ
2105
user image
นายสุประดิษฐ์ ยวนทอง
ฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์
2410
user image
นางสาวสุพัฒตรา เก้าศรีสุวรรณ
ชีววิทยา
นักวิชาชีพ
2212
  supattra.ka@tsu.ac.th
อื่นๆ:   supattatra@gmail.comSupattatra@gmail.com
user image
นางสุภา นวลจันทร์
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
พนักงานบริการ
2102
user image
นายสุเจนต์ พรหมเหมือน
ฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์
2410
  suchane@tsu.ac.th
อื่นๆ:   sujane@hotmail.com
user image
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
2102
  orawann@tsu.ac.th
อื่นๆ:   kageorawan@hotmail.com
user image
นายอาณัฐ พริกเล็ก
ฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์
2411
  panat@tsu.ac.th
อื่นๆ:   natthawatha@windowslive.com