ชื่อ-นามสกุล
สาขาวิชา / หน่วยงาน
โทรศัพท์
email
ดูรายละเอียดเต็ม
user image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพดล ศุกระกาญจน์
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
63 - 2244
  snoppadon@tsu.ac.th
อื่นๆ:   sukrakanchana@hotmail.com
user image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อานุช คีรีรัฐนิคม
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
2250
  anut@tsu.ac.th
อื่นๆ:   anut59@hotmail.com
user image
อาจารย์ ดร.ปรียาลักษณ์ โคหนองบัว
ชีววิทยา
-
  kopreeyalak@tsu.ac.th
อื่นๆ:   ole238@hotmail.com
user image
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร แซ่วัน
คณิตศาสตร์และสถิติ
2556
  siwaporn@tsu.ac.th
อื่นๆ:   si_wa_pon@hotmail.com
user image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรากร วิศพันธ์
เคมี
2363
user image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกริช โชคพระสมบัติ
ฟิสิกส์
2459
  komkrich@tsu.ac.th
อื่นๆ:   komkrich28@gmail.com
user image
อาจารย์ ดร.สุวิมล จุงจิตร์
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2564
user image
อาจารย์ ดร.คณิดา สินใหม
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2553
user image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรนาฏ คิดดี
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
2274
  peeranart@tsu.ac.th
อื่นๆ:   peeranart@tsu.ac.th, peeranartk@hotmail.com
user image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ นิยะสม
ชีววิทยา
2267
  nchaisit@tsu.ac.th
อื่นๆ:   nchaisit@gmail.com
user image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2555
user image
อาจารย์ ดร.วิษณุ นภาพันธ์
คณิตศาสตร์และสถิติ
2571
  nvishnu@tsu.ac.th
อื่นๆ:   akop7@yahoo.com
user image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
2259
user image
อาจารย์ ทิพย์ทิวา สัมพันธมิตร
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
2256
  tiptiwa@tsu.ac.th
อื่นๆ:   tiptiwa_7@hotmail.com
user image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภฎา คีรีรัฐนิคม
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
2258
  suphada.k@tsu.ac.th
อื่นๆ:   ksuphada@yahoo.com
user image
อาจารย์ ดร.ทวีเดช ไชยนาพงษ์
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
2271
  chthaweedet@tsu.ac.th
อื่นๆ:   chut_thai@yahoo.com
user image
อาจารย์ ดร.พงษ์พันธ์ พิณโท
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1101
user image
อาจารย์ ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
2273
user image
อาจารย์ ดร.เกษศิรินทร์ รัทจร
ชีววิทยา
2268
user image
รองศาสตราจารย์ ดร.พนิตา ก้งซุ่น
เคมี
2362 (วิทยาเขตพัทลุง)
  dpanita@tsu.ac.th
อื่นๆ:   panita487@hotmail.com
user image
อาจารย์ นิพัทธุ์ อินทอง
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
61-2569, 63-2521
  nipat@tsu.ac.th
อื่นๆ:   nipatintong@hotmail.com
user image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณวงศ์ บุนนาค
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
2323
  nawong@tsu.ac.th
อื่นๆ:   nawongb@yahoo.com
user image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2562
user image
อาจารย์ ธีรเดช เกื้อวงศ์
คณิตศาสตร์และสถิติ
พท.2550
  theeradach@tsu.ac.th
อื่นๆ:   theeradachkaewong@gmail.com
user image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรรณฤดี หิรัญรัตน์
เคมี
2354 (วิทยาเขตพัทลุง)
  hwanrudee@tsu.ac.th
อื่นๆ:   kaewnok@hotmail.com