กลุ่มงานยุทธศาสตร์และวิจัย

EdPEx


ปีการศึกษา คำรับรองการปฏิบัติงานระดับส่วนงาน คำรับรองการปฏิบัติงานระดับสาขาวิชา รายงานผลการดำเนินงาน
2565

>>> สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 

>>> สาขาวิชาเคมี 

>>> สาขาวิชาชีววิทยา 

>>> สาขาวิชาฟิสิกส์ 

>>> สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

>>> สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม 

>>> สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตสาสตร์พื้นฐาน 2564
คำรับรองการปฎิบัติงานคณะวิทยาศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2564

>>> สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

>>> สาขาวิชาเคมี

>>> สาขาวิชาชีววิทยา

>>> สาขาวิชาฟิสิกส์

>>> สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

>>> สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม

>>> สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน

2563
คำรับรองการปฏิบัติงานคณะวิทยาศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2563

>>> สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

>>> สาขาวิชาเคมี

>>> สาขาวิชาชีววิทยา

>>> สาขาวิชาฟิสิกส์

>>> สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

>>> สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม

>>> สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน