ปีงบประมาณ แผนการเบิกจ่าย รายงานการเบิกจ่ายรายไตรมาส รายงานการเบิกจ่ายรายเดือน
2566
แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2566
 

>>> แผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 1

>>> แผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 2 

>>> แผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 3   

>>> แผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 4


 
2565  
แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

>>> แผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 1

>>> แผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 2 

>>> แผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 3   

>>> แผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 4 

 
2564
แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

 

>>> แผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1

>>> แผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 2 

>>> แผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 3   

>>> แผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 4 

 
2563
แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

>>> แผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1

>>> แผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 2 

>>> แผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 3   

>>> แผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 4