การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของผู้ปฏิบัติงานในคณะวิทยาศาสตร์
แบบข้อตกลงและการรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปี (Excell) ⏩  https://www.sci.tsu.ac.th/administrative/page/98
ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณาจารย์ (E-performance)  ⏩ https://apps.tsu.ac.th/epf/