วท.ม. เคมีและนวัตกรรมเคมี (M.Sc. Chemistry and Chemistry Innovation)


ปรัชญาหลักสูตร

“พัฒนานวัตกรรม ด้วยองค์ความรู้ทางเคมี”

ผลลัพธ์การเรียนรู้

หลักสูตรผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถดังนี้

 • ประยุกต์ใช้ความรู้ทางเคมีที่เกี่ยวข้องอย่าง สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความก้าวหน้าของวิทยาการสมัยใหม่ได้
 • วางแผนวิจัย ดำเนินการวิจัย และเชื่อมโยงหรือบูรณาการองค์ความรู้จากงานวิจัย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างองค์ความรู๎ใหม่หรือนวัตกรรมทางเคมี
 • สื่อสาร และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อถ่ายทอดผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมในระดับชาติ หรือนานาชาติได้
 • มีคุณธรรมจริยธรรม และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ

คุณสมบัติผู้สมัคร

แผน ก แบบ ก1 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก2 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
แผน ข ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

เส้นทางอาชีพ

 • นวัตกร นักประดิษฐ์ ด้านเคมีและนวัตกรรมเคมี
 • ที่ปรึกษาด้านเคมีและนวัตกรรม
 • นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยและพัฒนาทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • บุคลากรทางการศึกษา อาจารย์ นักวิชาการด้านเคมี
 • นักเคมี นักวิเคราะห์คุณภาพ
 • ผู้ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต ผู้ควบคุมคุณภาพ ผู้ประกันคุณภาพ ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน หรือทหาร
 • ผู้ประกอบการ อาชีพอิสระ ที่ใช้ความรู๎ทางวิชาชีพเคมี

ประสบการณ์นอกห้องเรียน

 • การเรียนรู้จากการลงพื้นที่จริง/ การสำรวจปัญหาเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
 • ฝึกประสบการณ์จริงในหน่วยงาน
 • การเข้าร่วมประชุมในงานประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ

ค่าเทอม

 • อัตราค่าเล่าเรียน 20,000 บาท/เทอม
 • หลักสูตร มคอ 2.

ติดต่อ