ศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์นวัตกรรมวิทยาศาสตร์ (SciDI Innovation Showcase Center)


สัมผัสพลังแห่งนวัตกรรม สู่โลกอนาคต

ศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์นวัตกรรมวิทยาศาสตร์ ศูนย์กลางนวัตกรรมล้ำสมัย ที่รวบรวมสิ่งประดิษฐ์ ผลงานวิจัย และนวัตกรรมสุดสร้างสรรค์ ผลงานการคิดค้นจากนักวิจัยชั้นนำของคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ ศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์นวัตกรรมวิทยาศาสตร์ดำเนินงานสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ในการ “มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมระดับแนวหน้าของประเทศ” และสอดรับกับการจัดตั้งนิติบุคคลเพื่อร่วมลงทุนของมหาวิทยาลัยทักษิณ "ทีเอสยู เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด"

การดำเนินการของ SciDI Innovation Showcase Center สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่าน “โครงการเงินทุนหมุนเวียน คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล” โดยการเสริมสร้างทรัพยากรทางการเงินที่ยั่งยืนและต่อเนื่อง เช่น การให้ทุนสนับสนุนในการพัฒนาและปรับปรุงสิ่งประดิษฐ์ ผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่น่าสนใจ เพื่อเสริมสร้างฐานการเงินที่มั่นคงและเชื่อถือได้สำหรับการจัดแสดงใน SciDI Innovation Showcase Center โครงการเงินทุนหมุนเวียนจะช่วยส่งเสริมศักยภาพความเข้มแข็งทางวิชาการ วิจัย นวัตกรรม การใช้ประโยชน์ทั้งเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ และเป็นฐานสำหรับการขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศของคณะฯ ที่ดำเนินการครอบคลุมด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการความรู้แก่ชุมชน สังคม และธุรกิจนวัตกรรม

SciDI Innovation Showcase Center มุ่งเน้น :

  • การสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
  • การสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยผ่านการใช้งานองค์ความรู้
  • การนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ที่เกิดจากการวิจัยและนวัตกรรม

พันธกิจ :

  • เชื่อมโยงระหว่างการวิจัยและธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
  • สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยทั้งเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์
  • ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศของคณะ

สถานที่จัดแสดง: อาคารวิทยาศาสตร์ 2 (SC2) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
วันเวลาทำการ: วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.

ผู้สนใจเยี่ยมชมและติดต่อผลิตภัณฑ์ ติดต่อได้ที่:
คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
โทรศัพท์ : 0-7431-7600

เว็บไซต์ : https://www.sci.tsu.ac.th/
อีเมล์ : science@tsu.ac.th

มาเปิดประตูสู่โลกกว้างแห่งการเรียนรู้ กับเรา
#SciDI #มหาวิทยาลัยทักษิณ #นวัตกรรม #วิทยาศาสตร์ #เทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม