บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าทำงาน

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน ปฏิบัติงานในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวน 164 อัตรา รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1-30 เมษายน 2567

เตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2567

ให้ศึกษาผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ LinkedIn Learning โดยให้ดำเนินการศึกษาเรียนรู้ (จำนวน 24 ชม. รายชื่อหลักสูตรอบรมพร้อมเตรียมความพร้อมของนิสิตสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2567 ) ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2567