วท.บ. ชีววิทยา (B.Sc. Biology)


MOTTO

“รอบรู้ชีววิทยา พัฒนาทักษะวิจัย ใฝ่จริยธรรม นำองค์ความรู้สู่นวัตกรรมสังคม”

ผลิตบัณฑิตด้านชีววิทยาให้มีความรับผิดชอบ และมีความรู้ทางด้านวิชาการและมีทักษะอาชีพ สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตและพัฒนาสังคม

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียน วิทย์–คณิต
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00

เส้นทางอาชีพ

 • นักวิทยาศาสตร์หรือนักวิจัย (ด้านชีววิทยาและจุลชีววิทยา) ในหน่วยงานภาครัฐ (ข้าราชการ) และ เอกชน เช่น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, กรมป่าไม้, กรม ประมง, กรมวิชาการเกษตร, โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร, สำนักงานพิสูจน์หลักฐาน เป็นต้น
 • บุคลากรทางการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ในสถาบันของรัฐ (เมื่อมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของคุรุสภา) และสถาบันของเอกชน (ส่วนใหญ่ไม่ต้องการใบประกอบวิชาชีพครู)
 • นักวิจัยหรือนักวิชาการอิสระในภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมและโรงพยาบาลต่างๆ
 • พนักงานในบริษัทเอกชน เช่น ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
 • อาชีพอิสระ เช่น เจ้าของธุรกิจที่อาศัยความรู้ทางชีววิทยาและจุลชีววิทยา

เรียนอะไรบ้าง?

 • วิชาทางด้านสัตววิทยา เช่น ปรสิตวิทยา, โพรโทซัววิทยา, สังขวิทยา(หอย), กีฏวิทยา(แมลง), มีนวิทยา(ปลา), ปักษีวิทยา(นก), มิญชวิทยา(จุลกายวิภาคศาสตร์), สรีรวิทยาของสัตว์, กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบของสัตว์มีกระดูกสันหลัง, การเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์, นิเวศวิทยาของสัตว์, การเก็บรักษาตัวอย่างสัตว์
 • วิชาทางด้านพฤกษศาสตร์ เช่น สัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ของพืช, สรีรวิทยาของพืช, อนุกรมวิธานพืช, นิเวศวิทยาของพืช, พืชสมุนไพรและพฤกษเคมี, ไมโครเทคนิคทางพืช, พันธุศาสตร์โมเลกุลของพืช, พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ, การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
 • วิชาทางด้านจุลชีวิทยา เช่น ไวรัสวิทยา, แบคทีเรียวิทยา, ราวิทยา, วิทยาภูมิคุ้มกัน, สาหร่ายวิทยา, วิชาทางจุลชีววิทยาการเกษตร, วิชาทางจุลชีววิทยาทางอาหาร, วิชาทางจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม, วิชาทางจุลชีววิทยาทางการแพทย์
 • วิชาทางด้านพันธุศาสตร์ เช่น พันธุศาสตร์ของเซลล์เบื้องต้น, พันธุศาสตร์โมเลกุลเบื้องต้น, พันธุวิศวกรรมเบื้องต้น, พันธุศาสตร์มนุษย์, พันธุศาสตร์ประยุกต์, เทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุลขั้นพื้นฐาน, ชีวสารสนเทศเบื้องต้น

ประสบการณ์นอกห้องเรียน

 • การฝึกงานในระหว่างชั้นปีที่ 3 - ชั้นปีที่ 4 เช่น ศูนย์พิสูจน์หลักฐานต่างๆ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์ขยายพันธุ์พืช แผนกและหน่วยในโรงพยาบาลต่างๆ บริษัทเครื่องมือกลาง โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น
 • การฝึกสหกิจศึกษาในชั้นปีที่ 4
 • การศึกษาดูงานนอกสถานที่ เช่น อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะเภตรา เกาะลิดี, สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย, เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทะเลน้อย, บริษัทยาคูลท์, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นต้น

ค่าเทอม

 • อัตราค่าเล่าเรียน 15,000 บาท/เทอม

ติดต่อ