ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม


ปรัชญา (Philosophy) ปัญญา จริยธรรม นำการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิสัยทัศน์ (Vision) เราจะเป็นคณะชั้นนําในการสร้างนวัตกรรมสังคมด้วยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีภายในปี 2568
We will be the leading faculty of social innovation creator employing science and technology by the year 2025
พันธกิจ (Mission) 1) จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงการสอนวิทยาศาสตร์ที่มี ความเข้มแข็งด้านวิชาการเพื่อเป็นกำลังคนในการขับเคลื่อนประเทศ โดยมีสมรรถนะในการสร้างนวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ
2) ผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมสังคมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้ประกอบการที่โดดเด่น โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้
3) บริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างสังคมอุดมปัญญาในพื้นที่ภาคใต้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน
4) ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ด้วยฐานความรู้เชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5) บริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์ ไปสู่องค์กรที่มีเอกภาพ เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่โดดเด่น
ค่านิยมองค์กร (Core Values)
S Science คณะวิทยาศาสตร์
C Student and Customer Focus มุ่งเน้นผู้เรียนและผู้รับบริการ
I Innovation Focus มุ่งเน้นนวัตกรรม
T Teamwork ทํางานเป็นทีม
E Effectiveness เน้นประสิทธิผลและผลสัมฤทธิ์
A Agile and Accountability รวดเร็วและรับผิดชอบ
M Moral มีธรรมาภิบาล
สมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competency) เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการปฏิบัติเพื่อสร้างนวัตกรรม และความเข้มแข็งให้กับชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อัตลักษณ์ (Identity) รอบรู้วิทยาศาสตร์ เชี่ยวชาญปฏิบัติ พัฒนาสังคม
นโยบาย (Policy) SCI TSU Reinvention
แก้ Pain สร้าง Gain เพิ่ม Value