ขั้นตอนการขออนุญาตออกนิเทศการปฏิบัติการสอน ในสถานศึกษา (กศ.บ.) ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของผู้ปฏิบัติงานในคณะวิทยาศาสตร์ ขั้นตอนการจัดส่งเอกสารรายงานปกป้อง ผศ. รศ. และ ศ. ขั้นตอนการเบิกสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย ขั้นตอนการเบิกสวัสดิการของข้าราชการ ขั้นตอนการบันทึกคำสั่งดำเนินงาน ขั้นตอนการผลิตเอกสารการเรียนการสอน (ข้อสอบ) ขั้นตอนการรับ-ส่ง เอกสารภายนอก ขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ขั้นตอนการรับ-ส่ง ไปรษณีย์พัสดุภัณฑ์ ขั้นตอนการรับ-ส่ง เอกสารการเงิน ขั้นตอนการจัดทำปฏิทินกิจกรรม (Sci-Event) ประจำดือน ขั้นตอนการรับ-ส่ง เอกสารทั่วไป ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน/รับรองเงินเดือน ขั้นตอนการประเมินเพื่อต่อสัญญาพนักงามหาวิทยาลัย ขั้นตอนการลากิจ/ลาพักผ่อน/ลาคลอดบุตร/ลาป่วย ขั้นตอนการทำลายเอกสาร