วท.ม. วิทยาศาสตรศึกษา (M.Sc. Science Education)


ปรัชญาหลักสูตร

“ผลิตบุคลากรให้มีความรู้และความสามารถทางวิทยาศาสตรศึกษา เพื่อพัฒนาครูนวัตกรสำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร”

ผลลัพธ์การเรียนรู้

หลักสูตรจัดการให้ผู้เรียนเกิดการประยุกต์ใช้แนวคิดที่สร้างสรรค์ สามารถต่อยอดความรู้ หรือเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและส่วนรวม โดยที่มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม รวมถึงมีการบริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ และมีความสามารถ ดังนี้

 • ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
 • บูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อการจัดการเรียนรู้บนฐานชุมชน
 • สร้างผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์หรือด้านวิทยาศาสตรศึกษา
 • เป็นครูนวัตกรที่สร้างนวัตกรรมทางวิทยาศาสตรศึกษาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

จุดเด่น

หลักสูตรกำหนดให้มี 2 ชุดวิชา ได้แก่
 • ชุดวิชาครูวิทยาศาสตร์มืออาชีพ : วิทยาศาสตรศึกษา ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และโครงงานวิทยาศาสตร์
 • ชุดวิชาครูนวัตกร : วิทยาการคำนวณสำหรับครู สะเต็มศึกษา และการประดิษฐ์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์สำหรับการศึกษา
มีรายวิชาที่สามารถเทียบได้กับ หลักสูตรประกาศนียบัตร นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สำหรับครูมืออาชีพ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิทยาศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือครูวิทยาศาสตร์ หรือบุคลากรทางการศึกษาโดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
 • คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ มีประสบการณ์การทำงาน หรือการวิจัยเกี่ยวข้องด้านการศึกษาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
แผน ก แบบ ก2 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
 • ทำวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
แผน ข ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
 • ทำการค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

เส้นทางอาชีพ

 • ครูวิทยาศาสตร์ ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาในองค์กรต่าง ๆ
 • นักวิชาการศึกษา นักวิจัยทางการศึกษา นักฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
 • อาจารย์ระดับอุดมศึกษา วิทยากรเฉพาะทางการศึกษา
 • นวัตกรทางการศึกษาวิทยาศาสตร์
 • อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์นอกห้องเรียน

 • ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
 • ออกแบบและดำเนินการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และด้านวิทยาศาสตรศึกษา
 • เข้าร่วมนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ

ค่าเทอม

 • อัตราค่าเล่าเรียน 20,000 บาท/เทอม
 • หลักสูตร มคอ 2.