วท.บ. ชีววิทยาศาสตร์ (B.Sc. Life Science)


ปรัชญาหลักสูตร

“ส่งเสริมทักษะชีวิต รู้คิดลึกซึ้งชีววิทยาศาสตร์ ประสานศาสตร์ทักษะการวิจัย ใส่ใจจริยธรรม นำหน้านวัตกรรมเพื่อสังคม”

ผลลัพธ์การเรียนรู้

หลักสูตรมุ่งพัฒนานิสิตให้สามารถพัฒนาศักยภาพตนเองทั้งด้านความรู้และทักษะในสาขาวิชาชีววิทยาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ให้สอดคล้องทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งสามารถพัฒนาทักษะผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะหลักที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานทางด้านชีววิทยาหรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สามารถประยุกต์ความรู้เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ยั่งยืน พัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจใหม่ และนักสื่อสารชีววิทยาที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมได้ด้วยตนเอง และยังตอบสนองต่อความ

เมื่อสำเร็จการศึกษา บัณฑิตจะมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และแสดงออกถึงอัตลักษณ์ความเป็นมหาวิทยาลัยทักษิณ และมีความสามารถในการ

 • อธิบายหลักการและทฤษฎีที่สำคัญทางชีววิทยาได้
 • ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทดลองทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ทั้งด้านสารเคมีและความปลอดภัยทางชีวภาพ
 • ใช้องค์ความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ เสนอแนวทางแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้แนวคิดสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
 • มีทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน สื่อสาร นำเสนอ ถ่ายทอดองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนและวิพากษ์งานทางด้านวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
 • มีคุณธรรม จริยธรรมจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพของตนเอง ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ทั้งต่อตนเอง และส่วนรวม
 • ปฏิบัติงานภายใต้ระบบมาตรฐานคุณภาพทางจุลชีววิทยา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญตามวิชาเอก
วิชาเอกจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีจุลินทรีย์ (Microbiology and Microbial Technology)
 • ระบุหรือกำหนดปัญหา และแก้โจทย์ปัญหาทางจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีจุลินทรีย์โดยใช้การค้นคว้าพื้นฐานความรู้ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การออกแบบการทดลองและวิจัย คิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าและวิจัยได้อย่างถูกต้อง เป็นระบบ
วิชาเอกชีววิทยา (Biology)
 • ระบุสาเหตุและกำหนดโจทย์วิจัยทางชีววิทยาจากปัญหาหรือความต้องการของชุมชนโดยประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านชีววิทยา เพื่อสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสังคมได้
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (Biomedical Science)
 • คิดและกำหนดโจทย์วิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์จากพื้นถิ่นหรือชุมชนและประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์และวิทยาศาสตร์แขนงอื่น ๆ สร้างเป็นงานวิจัยและนวัตกรรมได้

คุณสมบัติผู้สมัคร

กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า 2.00

เส้นทางอาชีพ

 • นักวิทยาศาสตร์หรือนักวิจัย (ด้านชีววิทยา จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีจุลินทรีย์) ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • นักวิทยาศาสตร์ทางด้านการแพทย์ นักวิจัย ผู้ช่วยวิจัยทางการแพทย์
 • บุคลากรทางการศึกษาทางวิทยาศาสตร์
 • นักวิจัย
 • นักวิจัยหรือนักวิชาการอิสระในภาคธุรกิจหรือภาคอุตสาหกรรม
 • พนักงานหรือลูกจ้างในบริษัทเอกชน
 • อาชีพอิสระ

เรียนอะไรบ้าง?

 • คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
 • ชีวเคมี ชีววิทยาของเซลล์และอณูชีวโมเลกุล
วิชาเอกชีววิทยา
 • จุลชีววิทยา พันธุศาสตร์ นิเวศวิทยา สัตววิทยา พฤกษศาสตร์
 • ชีวสถิติและวิทยาระเบียบวิธีวิจัย การจัดระบบสิ่งมีชีวิตและความหลากหลายทางชีวภาพ วิวัฒนาการ
 • วิชาเลือก: กลุ่มวิชาพฤกษศาสตร์ กลุ่มวิชาสัตววิทยา กลุ่มวิชาพันธุศาสตร์ กลุ่มวิชาทั่วไป
วิชาเอกจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีจุลินทรีย์
 • จุลชีววิทยา ระบบการจัดจำแนกแบคทีเรีย ระบบมาตรฐานและการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา สรีรวิทยาและพันธุศาสตร์จุลินทรีย์ ปัญญาประดิษฐ์ในงานวิจัยทางจุลชีววิทยา
 • วิชาเลือก:
  • - รายวิชาของหลักสูตร วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งสามารถเทียบโอนเพื่อศึกษาต่อได้
  • - รายวิชาจุลินทรีย์เพื่อการประยุกต์ในด้านต่าง ๆ สาหร่ายเซลล์เดียว
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
 • กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา จุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาทางการแพทย์ เภสัชวิทยาและพิษวิทยาการวิเคราะห์จีโนมจุลินทรีย์ทางการแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพทางวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
 • วิชาเลือก: รายวิชาชีววิทยาประยุกต์ทางการแพทย์ สรีรวิทยาของการออกกำลังกาย สรีรวิทยาระบบหมุนเวียนเลือด นิติวิทยาศาสตร์ เวชศาสตร์ฟื้นฟูชะลอวัย

ประสบการณ์นอกห้องเรียน

 • ฝึกประสบการณ์ในบริษัทชั้นนำหรือห้องปฏิบัติการมาตรฐานในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
 • ศึกษาดูงานในหน่วยงานต่าง ๆ
 • ออกค่ายอาสาพัฒนาชนบท และทำกิจกรรมเพื่อสังคม

ค่าเทอม

 • อัตราค่าเล่าเรียน 16,000 บาท/เทอม
 • หลักสูตร มคอ 2.

ติดต่อ