วท.บ. จุลชีววิทยา (B.Sc. Microbiology)


MOTTO

“Small Living Things That Make A Big Impact สิ่งมีชีวิตเล็กๆ แต่ยิ่งใหญ่”

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียน วิทย์–คณิต
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00

เส้นทางอาชีพ

 • เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านจุลชีววิทยาทางการแพทย์, อาหาร, อุตสาหกรรม, การเกษตร สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีชีวภาพ
 • เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
 • เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพน้ำ
 • เจ้าหน้าที่ควบคุมความปลอดภัยผลิตภัณฑ์
 • เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • นักวิจัย หรือนักวิชาการในสถานประกอบการต่างๆ
 • ผู้ประกอบการอิสระทางด้านจุลชีววิทยา
 • ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา

เรียนอะไรบ้าง?

 • วิชาทางด้านจุลชีวิทยา เช่น ไวรัสวิทยา, แบคทีเรียวิทยา, ราวิทยา, วิทยาภูมิคุ้มกัน, สาหร่ายวิทยา, วิชาทางจุลชีววิทยาการเกษตร, วิชาทางจุลชีววิทยาทางอาหาร, วิชาทางจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม, วิชาทางจุลชีววิทยาทางการแพทย์

ประสบการณ์นอกห้องเรียน

 • ฝึกงานหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ค่าเทอม

 • อัตราค่าเล่าเรียน 15,000 บาท/เทอม

ติดต่อ