ขั้นตอนการรับ-ส่งสำเนาข้อสอบ คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตสงขลา) การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองหน่วยกิตรายวิชา ขั้นตอนการส่งระดับขั้นของคณาจารย์ ขั้นตอนการขยายจำนวนผู้เรียน/เปลี่ยนแปลงตารางเรียน ผู้สอน ขั้นตอนการส่งข้อสอบและประกันคุณภาพข้อสอบ (วิทยาเขตพัทลุง) ขั้นตอนการขออนุญาตออกนิเทศการปฏิบัติการสอนสถานศึกษา ขั้นตอนการขยายจำนวนผู้เรียน/เปลี่ยนแปลงตารางเรียน (สำหรับอาจารย์) ขั้นตอนการประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ขั้นตอนการขอเทียบรายวิชา ขั้นตอนการเปลี่ยนตารางเรียนตารางสอน ขั้นตอนการเปิดรายวิชา ขั้นตอนการเสอนร่าง มคอ.2 ขั้นตอนนิสิตฝึกสหกิจ ขั้นตอนการสอบวิทยานิพนธ์ ขั้นตอนการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ เอกสารโครงการพัฒนานิสิตตามแผนปฏิบัติการหลักสูตรผลิตร่วม ขั้นตอนการจัดทำและเสนอหลักสูตรประกาศนียบัตรแบบชุดวิชา (Non-degree) ขั้นตอนการดำเนินงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร


เมนูหน้าย่อย

ขั้นตอนการรับ-ส่งสำเนาข้อสอบ คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตสงขลา) การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองหน่วยกิตรายวิชา ขั้นตอนการส่งระดับขั้นของคณาจารย์ ขั้นตอนการขยายจำนวนผู้เรียน/เปลี่ยนแปลงตารางเรียน ผู้สอน ขั้นตอนการส่งข้อสอบและประกันคุณภาพข้อสอบ (วิทยาเขตพัทลุง) ขั้นตอนการขออนุญาตออกนิเทศการปฏิบัติการสอนสถานศึกษา ขั้นตอนการขยายจำนวนผู้เรียน/เปลี่ยนแปลงตารางเรียน (สำหรับอาจารย์) ขั้นตอนการประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ขั้นตอนการขอเทียบรายวิชา ขั้นตอนการเปลี่ยนตารางเรียนตารางสอน ขั้นตอนการเปิดรายวิชา ขั้นตอนการเสอนร่าง มคอ.2 ขั้นตอนนิสิตฝึกสหกิจ ขั้นตอนการสอบวิทยานิพนธ์ ขั้นตอนการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ เอกสารโครงการพัฒนานิสิตตามแผนปฏิบัติการหลักสูตรผลิตร่วม ขั้นตอนการจัดทำและเสนอหลักสูตรประกาศนียบัตรแบบชุดวิชา (Non-degree) ขั้นตอนการดำเนินงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร