วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (B.Sc. Environmental Science)


MOTTO

“เพราะสิ่งแวดล้อม คือ โจทย์ที่โลกให้ความสำคัญ”
“จริยธรรม นำปัญญา พัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

รอบรู้ปฏิบัติ รักตัวเรา รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมทำงานเป็นทีมอย่างมืออาชีพด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียน วิทย์–คณิต
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00

เส้นทางอาชีพ

 • นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม
 • ผู้ควบคุณมลพิษในภาคอุตสาหกรรม
 • งานระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • ครูด้านวิทยาศาสตร์
 • นักวิเคราะห์ข้อมูลธรรมชาติ

เรียนอะไรบ้าง?

 • มลพิษสิ่งแวดล้อม (มลพิษทางน้ำ มลพิษทางอากาศและเสียง)
 • การจัดการขยะและกาของเสียอันตราย
 • การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • การมีส่วนร่วมของชุมชน
 • สิ่งแวดล้อมศึกษา การสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนและชุมชน

ประสบการณ์นอกห้องเรียน

 • ฝึกงานหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ค่าเทอม

 • อัตราค่าเล่าเรียน 14,500 บาท/เทอม

ติดต่อ